Не се очакват промени в политиките на банките за отпускането на кредити

През следващите 3 години ще има консолидации в банковия сектор

Не се очакват промени в политиките на банките за отпускането на кредити

Динамика на банковите кредити

Като цяло не се очакват големи промени в политиките на банките за отпускане на кредити в краткосрочен план. Това показват резултатите от първия Барометър на банките в България* – проучване, проведено от EY (Ърнст и Янг), което има за цел да проследи как висшият банков мениджмънт у нас вижда отражението на възстановяващата се икономика върху  бизнес климата в страната и върху банките и банковата система.

Голяма част от запитаните очакват по-либерални политики при отпускане на кредитите за малки и средни предприятия (55%), за компаниите в сектора на информационните технологии (50%) и сектора на услугите (42%). Без промяна ще останат политиките по отпускане на кредити за секторите на здравеопазването, медиите и енергетиката. Единствено в сектора на строителството и недвижимите имоти 50% от участниците очакват по-консервативно кредитиране.

Банките са умерено оптимистични за икономиката на България и за финансовото си представяне през следващите 12 месеца.

Перспективите

64% от участниците очакват слабо подобрение на българската икономика в следващите 12 месеца, а 72% са уверени, че финансовото представяне на банките в България ще се подобри през същия период. Едновременно с това повече от половината банкови мениджъри имат очаквания размерът на загубите от обезценка на предоставени кредити да нарасне.

Възможностите за растеж за банките – в традиционните услуги

Трите най-силни бизнес линии на банките в България в краткосрочен план -корпоративно банкиране, банкиране на дребно и привличане на публични средства са посочени като услугите с най-добри перспективи за развитие за следващите 12 месеца. Така смятат 80% от анкетираните. Най-малко перспективните за растеж, според 70% от участниците, както и досега, остават услугите по емитиране на дългови и капиталови инструменти, ценни книги и управление на активи.

Ще има ли пренареждания на картата на банките

Всички участници са единодушни, че през следващите 3 години ще има средно големи и големи  консолидации в банковия сектор. Динамика в тази насока се очаква от 91% от банковите мениджъри още през следващата една година, но предимно с малки по обем консолидации.

Банките няма да предприемат съществени промени в бизнес стратегиите си в краткосрочен план (62%). Едва 23% от банките планират продажба на активи през следващите 12 месеца и едва 8% планират придобивания на портфейли или други дружества.

Прегледът на активите ще повиши доверието в  българската банкова система

90%  от банковите мениджъри са уверени, че предстоящият преглед ще бъде полезен за банките в България. Мнозинството от запитаните (80%) очакват, че прегледът на активите ще доведе до допълнителни загуби от обезценка, но при всички случаи ще донесе и позитиви: 70% от банките очакват прегледът на активите да доведе до по-добро на управление на риска в банковия сектор, а  50% смятат, че това неминуемо ще доведе до повишаване на доверието в банковата система. 

Прегледът на качеството на активите: предизвикателства

Наред с позитивите, които анкетираните виждат в прегледа на качеството на активите на банките, се идентифицират и предизвикателства. Те са основно в областта на  възможностите на информационните системи да генерират детайлна информация, както и в човешкия ресурс, необходим за подготовката и подпомагането на прегледа на активите.

 „Ако сравним резултатите от Барометъра с тези в Европа, виждаме, че българските банки са доста по-оптимистични в очакванията си за перспективите на местната икономика за следващите 12 месеца.  Резултатите на Барометъра в България са близки до тези в Румъния, където 68% от банкерите очакват подобрение на перспективите на местната икономика.

Оценката на перспективите пред банките, както и умерените очаквания за резултатите от предстоящия преглед на активите ни дава увереност, че професионалистите от банковата система добре разбират предизвикателствата пред тях и индикират доверие в цялостната стабилност на банковата система“ това коментира Милка Начева, съдружник одит услуги в EY.

Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово добавя: „Стабилността на банките, добрата ликвидност и капиталова адекватност, в комбинация с подобряващата се икономическа среда са предпоставка за по-либерални и изгодни условия за кредитиране на бизнеса, което неизбежно ще доведе до повече търсене и потребление, повече бизнес и завъртане на колелото на българската икономиката на по-бързи обороти.“

* Барометърът на банките в България е годишно проучване, което се провежда сред висшия мениджмънт на банките в България, Европа и света. Барометърът на банките се провежда за първи път в България.

Коментари: 0