Правителството прие първия пакет промени, свързани с втората пенсия

Предвижда се право на еднократно или разсрочено изплащане на средства от партида

Правителството прие първия пакет промени, свързани с втората пенсия

Правителството прие първия пакет от предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с дейността на пенсионноосигурителните дружества.

Промените са внесени от Министерство на финансите и част от тях засягат натрупването на средствата за втора пенсия в индивидуалните партиди на осигурените лица в универсалните фондове.

Една от промените предвижда право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата от партидата или на част от тях при хора с трайно намалена работоспособност над 90%. Новите текстове обаче не регламентират начина на изплащане на втората пенсия.

Законопроектът има за цел да усъвършенства и изискванията към членовете на управителните и контролни органи и системите за управление на пенсионноосигурителните дружества, както и на уредбата на инвестициите на пенсионните фондове.

Предлагат се промени, свързани с начина, по който се управляват пенсионноосигурителните дружества. Новите изисквания към членовете на управителните и контролни органи на дружествата, като например подходяща професионална квалификация и опит и добра репутация, обезпечават наличието на необходимите знания и умения при осъществяване на дейността на дружествата, пишат вносителите в своите мотиви.

Въвежда се и задължение за пенсионноосигурителното дружество да разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Изрично се постановява, че в рамките на системата за управление пенсионноосигурителното дружество създава определени ключови функции, които се осъществяват от специализирани служби и звена. Тези и други предложени изменения са част от действията по засилване на надзора и регулациите в областта на небанковия финансов сектор, залегнали като мярка в Националната програма за реформи.

Предвижда се още на пенсионноосигурителните дружества да се осигуряват по-добри възможности за диверсификация при инвестиране на активите на пенсионните фондове чрез разширяване кръга на допустимите финансови инструменти, като се въвеждат необходимите ограничения и лимити на инвестициите с цел намаляване на риска.

За да се избегне конфликт на интереси и да се ограничи възможността за сключване на сделки със свързани лица, се предлагат промени, като съществуващите забрани за инвестиране във финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество и свързани с него лица, се допълват със забрана за инвестиране и във финансови инструменти, издадени от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно дружество.

С новите текстове се прецезират и изискванията към финансовите отчети на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, като се въвеждат допълнителни изисквания към техния одит, включително задължение на одиторите да информират надзорния орган за определени обстоятелства, които са им станали известни в хода на одита.

Предлагат се и разпоредби, насочени към облекчаване на режима на промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурените лица от един в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Коментари: 0