Продължава възстановяването на еврозоната

Общият размер на инвестициите през 2016 г. се очаква да отбележи най-бързия си растеж

Продължава възстановяването на еврозоната

Икономическите условия в рамките на Еврозоната продължават да се подобряват. Според Прогнозата за Еврозоната на EY от декември 2015 година, очакванията са капиталовите инвестиции да подкрепят стабилното възстановяване на Еврозоната в средносрочен план. Прогнозата очаква ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1.5% през 2015 година, преди увеличението му до 1.8% през 2016 и 2017 година.

Прогнозата за Еврозоната очаква общите постоянни инвестиции да нараснат с 2.4% през 2016 година – най-бързото нарастване от 2007 година насам – достигайки до 3.1% през 2017 година. През 2018 и 2019 година, очакването е общите постоянни инвестиции да бележат ръст от около 2.5% на годишна база. Въпреки че този растеж е с по-бавни темпове спрямо растежът, отбелязан през десетилетието до 2007 година, голяма част от натрупването на капитал, което се случи през този период, е в жилищни имоти, което означава, че по-бавният темп на растеж на инвестициите не означава задължително по-бавен потенциален растеж.

Според Том Роджърс, Старши икономически консултант на Прогноза за Еврозоната на EY:  “Неотдавнашните мерки, предприети от ЕЦБ, за разширяване на обхвата на покупките на облигации и намаляването на лихвените проценти по депозити предлагат допълнителна увереност, че скоро ще се достигне до ниски разходи по заемите. Това би трябвало да повиши допълнително търсенето на кредити през 2016 година и да подпомогне възстановяването на капиталовите инвестиции.”


Трудовите доходи ще станат ключова движеща сила за разходите на домакинствата

Подпомогнати от ефекта на по-ниските цени на петрола, потребителските разходи са основната движеща сила на растежа при възстановяването на Еврозоната до момента. Гледайки напред, въпреки че Прогнозата за Еврозоната очаква по-балансирано възстановяване, при което разходите за инвестиции и потреблението ще имат до голяма степен сходен принос за растежа, разходите на домакинствата ще запазят своето критично значение. Увеличаването на трудовите доходи ще бъде ключовата движеща сила за разходите на домакинствата, движени основно от нарастването на заплатите. Очакванията ни са потребителските разходи да се увеличат с 1.7% през 2015 година и с 1.6% през 2016 година, а в средносрочна перспектива очакването е за годишен ръст от около 1.4%.

Както казва Роджърс: “Създаването на повече работни места и насърчаването на тези, които са неактивни, да си търсят работа, ще бъде ключов решаващ фактор за просперитет през следващите години. Инвестициите ще окажат помощ в тази връзка, но все пак остава необходимостта правителствата да направят малко повече, за да разрешат проблема с разходите за заетост в някои основни икономики.”

Данни за стабилен годишен растеж за България  – БВП може да достигне растеж от 2.7% през 2015

Прогнозата за Еврозоната очаква растеж на БВП на България от 2.7% през 2015 година - увеличение спрямо прогнозата ни от едва 1.9% от преди три месеца. Нашата прогноза е, че ръстът на БВП ще достигне 2.6% през 2016 година, след което ще се установи на средно ниво от малко над 3.5% на година през периода 2017-2019 година.


Стабилният ръст на износа движи съживяването на икономиката

Увеличаващото се външно търсене дава стимул на икономиката. За 2015 година като цяло очакванията ни са за растеж на износа от 4.7%, или увеличение от 0.8% спрямо предходната година. Това увеличение е движено основно от повишаващото се европейско търсене – стойността на износа за ЕС, където растежът постепенно се подобрява, се увеличи с 12% на годишна база през периода януари-юни, а по-късно през третото тримесечие отбеляза спад от 5% спрямо второто тримесечие, в резултат от налагането на мерките за контрол на капиталите в Гърция. През 2016 експортният растеж може да забави темповете, тъй като основните търговски партньори на България, и по-конкретно Сърбия и Турция, са засегнати от увеличението на лихвените проценти в САЩ и повишената политическа несигурност.


Увеличено вътрешно търсене през второто полугодие на 2015 година

Вътрешното търсене отбелязва растеж от 1.7% през 2015 година,  в резултат от влиянието на растежа на частното потребление, ниските лихвени проценти и увеличените инвестиции. Очакванията са потребителските разходи да се увеличат с 3.1% през второто полугодие на 2015 година, стимулирани от по-високите заплати, ниската инфлация и намаляващите нива на безработица.

През октомври процентът на безработица намаля до 9.7%, благодарение на увеличението на заетостта с 1% на годишна база. В допълнение, ръстът на реалните заплати се ускори, достигайки 8% за годината през третото тримесечие. И на последно място, по-ниските цени на петрола доведоха до намаление на процента на инфлация, която се очаква да бъде в размер на 0.1% през 2015 година, което от своя страна повишава реалните доходи.


Увеличение на инвестициите

Високото ниво на усвояване на фондове на ЕС, 85% през юли, ще стимулира инвестициите през втората половина на 2015 година. Докато трансферите от ЕС ще достигнат своя пик през 2015 година, тласъкът за инвестициите и строителната индустрия ще продължи и през 2016 година. Нещо повече, всички седем оперативни програми на ЕС са одобрени за следващия период (обхващащ годините 2014-2020). Комбинирани с подобряващата се държавна фискална позиция, тези фондове ще стимулират инфраструктурните проекти, ще отстранят пречките и ще окажат допълнителна подкрепа за икономическия растеж.

Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово, коментира: „С преминаването към 2016 година икономическото възстановяване на Еврозоната изглежда все по-устойчиво, което дава своето положително отражение и върху българската икономика. Фирмите стават все по-уверени във възстановяването и отчитат по-добра рентабилност. Не трябва да забравяме обаче, че ръстът в Еврозоната ще остане отчетливо посредствен в средносрочна и дори в дългосрочна перспектива. За да запазят конкурентоспособността си, българските фирми трябва да продължат да работят върху ефективното управление на  бюджетите си и да запазят инерцията на проактивно търсене на бизнес възможности, която развихме през годините на кризата.“ 

Коментари: 0