Продукцията в селското стопанство продължава да намалява

Продукцията от животновъдство намалява с 3.6% за 2019 г.

Продукцията в селското стопанство продължава да намалява

Снимка: Economic.bg/Архив

Крайната продукция, реализирана от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г., възлиза на 8.3 млрд. лв. Първата оценка на Националния статистически институт (НСИ) показва, че спрямо миналата година има спад от 1.7%, който според статистиката се дължи на намаление в обемите, а не толкова на цената на произведената продукция.

Тази година е втората поредна, през която се отчита годишен спад в стойността на крайната продукция. През 2017 г. спадът достигна 2%,  като и тогава причината бе по-малкият обем в продажбите.

„В една част българското земеделие изпраща една много добра година. Винаги съм казвала, че България има добре развито земеделие. То просто не е диверсифицирано, не е балансирано в много сектори. То има един основен сектор - зърнопроизводство, над 90% от площите се обработват от този тип производители. Изпращаме поредна добра година, независимо от сушата. За добива на пшеница това е една от най-добрите години, в износа също сме добри. Минусът е в месопроизводството“, коментира министърът на земеделието Десислава Танева в интервю за БНТ.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5.7 млрд. лв., показват данните на националната статистика, и отбелязва намаление спрямо 2018 г. с 1.1%. Спадът е в резултат на намалените обеми - с 0.8%, и на намалението в цените - с 0.3%.

Продукцията, произведена от животновъдството, достига 1.9 млрд. лв. и също отбелязва спад - с 3.6% спрямо 2018 г. Намалението отново се дължи на спад в обемите, като тук той е най-голям - 5.6% и дори повишението в цените не успява да го компенсира.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2019 г. средства за текущо потребление достигат 4.6 млрд. лв., което е с 4.5% по-малко от предходната година и е в резултат на намаление в обемите с 6.2%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2019 г., достига 3.7 млрд. лв. и е с 2.1% по-висока от 2018 г. Нарастването е в резултат на увеличение на  обемите - с 3.8%, което компенсира понижението в цените - с 1.6%.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 1.9%, а на нетният опериращ излишък/смесен доход - с 3.2%, което е в резултат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2018 г.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2019 г. намалява спрямо 2018 г. с 8.8%.

Коментари: 0