Николай Вълканов е преизбран за председател на Минно-геоложката камара

Той е получил единодушната подкрепа на компаниите от минерално-суровинната индустрия

Николай Вълканов е преизбран за председател на Минно-геоложката камара

Снимка: Economic.bg

Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на СД на „Минстрой Холдинг“ АД, е преизбран за втори мандат като председател на Българската минно-геоложка камара (БМГК). Той е получил единодушната подкрепа на компаниите от минерално-суровинната индустрия и е преизбран на проведеното на 29 май общо събрание на Камарата.

В Управителния съвет с мандат 2020-2022 г. влизат:

 • „Елаците Мед" АД, с ръководител инж. Драгомир Драганов  – представител на подотрасъл; „Рудодобив“
 • „Асарел - Медет” АД, с ръководител инж. Делчо Николов – представител на подотрасъл „Рудодобив“;
 •  „Мини Марица-изток” ЕАД, с ръководител инж. Андон Андонов – представител на подотрасъл „Въгледобив“; 
 • "БН Консулт Инженеринг" АД, с ръководител д-р Никола Вардев – представител на подотрасъл „Геология“; 
 • „Ватия“ АД, с ръководител Люба Кожухарова – представител на подотрасъл „Добив на индустриални минерали“; 
 • Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, представляван от проф. д-р инж. Любен Тотев, Председател на Съвета на ректорите – за подотрасъл „Логистични дейности“; 
 • „Огняново-К“ АД, с ръководител д-р Николай Колев – представител на подотрасъл „Добив на инертни и строителни материали“; 
 • „Марин Батуров“ ЕООД, с ръководител Ирина Георгиева – представител на подотрасъл „Добив на скално-облицовъчни материали“; 
 • „Каолин“ ЕАД, с ръководител Радомир Чолаков; „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с ръководител д-р инж. Илия Гърков; 
 • „Евромаркет - Кънстракшън" ЕАД, представлявана от Димитър Илчев; 
 • „Сименс" ЕООД, с ръководител Боряна Манолова; 
 • Българската асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) – по право;
 • Изпълнителният директор на БМГК доц. д-р инж. Иван Митев е член на УС по право.

За членове на Контролния съвет на БМГК бяха избрани: 

 • „Инфрапроект Консулт“ ЕООД с управител д-р Розалина Козлева; 
 • "Евротест Контрол" ЕАД с изпълнителен директор Иван Кожухаров;
 •  „Нипроруда“ АД с изпълнителен директор инж. Данчо Тодоров.

В приетите насоки са заложени, възприетите вече тенденции за запазване и надграждане на постигнатото високо ниво на експертиза и авторитет на Българската минно-геоложка камара. Ще продължи обмяната на опит между членовете на Камарата за водещи практики в областта на корпоративната социална отговорност, безопасност при здраве и работа, човешките ресурси и опазване на околната среда. Ще продължат да се провеждат активни дейности за повишаване на конкурентоспособността на компаниите от минерално-суровинния отрасъл.

Коментари: 0