Променят условията по грантовата схема за средните предприятия

Класирането вече няма да бъде по реда на постъпване на документите, а след изготвяне на оценки

Променят условията по грантовата схема за средните предприятия

Снимка: Unsplash

Антония Симова Автор: Антония Симова

Условията за предоставяне на безвъзмездна помощ за средни предприятия за преодоляване на последиците от коронакризата са значително променени. Това става ясно от публикувания нов вариант на документите на уебстраницата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Освен че общият бюджет на проекта се увеличава от 156 млн. лв. на 200 млн. лв., проектите вече няма да се финансират по реда на постъпване, а ще се класират по определени критерии. Първо ще се прави оценка на административното съответствие, като фирмите, които не отговарят на условията, няма да преминават към втората фаза – техническа и финансова оценка. Освен това всеки отделен сектор ще притежава собствен бюджет – пропорционален на броя на средните предприятия във всеки от тях. Европейското финансиране по програмата е в размер на 170 млн. лв., а националното съфинансиране - 30 млн. лв.

Според новите документи най-голям бюджет е предвиден за сектор „Преработваща промишленост“ – 72.5 млн. лв., следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 34.6 млн. лв. и сектор „Строителство“ – 21.3 млн. лв. В случай, че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, ОПИК може да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Минималният размер на сумата, която предприятие може да получи, остава 30 хил. лв., а максималната е увеличена с 50% до 150 хил. лв. Тя обаче не може да бъде по-голяма от 3% от оборота на фирмата съгласно Годишната данъчна декларация за 2019 г. Това също е съществена промяна, тъй като в предишния вариант условието бе 1%. Намален е и прагът на оборота, който компаниите трябва да са имали за 2019 г. – от 3 млн. лв. на 1 млн. лв.

Допустими за кандидатстване са фирми, които имат минимум две приключени финансови години – 2018 г. и 2019 г. Те трябва и да отчитат спад от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода февруари – месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Това означава, че съпоставката няма да се прави както обявеното по-рано спрямо средномесечния оборот за 2019 г., а на годишна база.

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата, в случай, че са обявени в несъстоятелност, са в производство по несъстоятелност, са в процедура по ликвидация, са преустановили дейността си или е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка. Подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, чиято дейност попада във финансовия сектор.

Възможните разходи са за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги, режийни разходи и разходи за персонал. В резултат на отпускането на безвъзмездни средства ОПИК поставя и условия - предприятията, получили финансовата подкрепа, да продължат дейността си минимум три месеца след приключване на проекта, както и да използват средствата само за видовете разходи, които са посочени в административния договор. Изразходването на парите трябва да бъде подкрепено с оригинални разходооправдателни документи. Ако фирмата кандидатства за покриване на разходите си за персонал, тя трябва да запази нивото си на заетост такова, каквото е било месеца преди подписване на административния договор. Разходите за персонал са допустими само ако служителите са назначени на трудов договор преди 1 юли 2020 г. и при заплата, ненадвишаваща 2 000 лв.

Засега не е ясно кога ще стартира грантовата схема, но приемът на документи ще продължи 30 дни след откриване на процедурата. Продължителността на изпълнение на всеки проект е три месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор. Изплащането на помощта ще се извършва след положително решение за нотификация на процедурата от страна на ЕК, като може да бъде извършено с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане.

Припомняме, че това е втората грантова програма за бизнеса в България. Първата бе предназначена за микро и малките предприятия и към 18 юни по нея вече са одобрени 1760 фирми, които да получат средства между 3 и 10 хил. лв.

Коментари: 0