Работодателите трябва да наблегнат на организационната култура

Това показват резултатите от първото проучване в България, посветено на темата как компаниите разбират благосъстоянието на служителите

Работодателите трябва да наблегнат на организационната култура

Снимка: Pixabay

Благосъстоянието на служителите (well-being) на работното място става все по-важна тема за компаниите в България. Те обаче не успяват да обхванат темата в нейната цялост. Това показват резултатите от първото проучване в България, посветено на темата как компаниите разбират и прилагат well-being. Проучването се реализира от Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), denkstatt България и Eudemonia Solutions.

През последните години благосъстоянието на служителите се превръща в приоритетна тема за HR мениджърите в Европа и САЩ. Това се определя най-вече от факта, че все повече компании ясно виждат, че ако организационните култура и процеси са съобразени с нуждите на екипа, това се отразява пряко върху ангажираността и продуктивността. Редица проучвания също доказват, че това как хората работят и какво постигат е пряко зависимо от начина, по който те се чувстват на работното си място. Съответно компаниите полагат все повече усилия за подобряване благосъстоянието на служителите си. Най-силно тази тенденция се забелязва в САЩ, където 52% от работниците имат достъп до подобни програми, а в Европа този процент е 24 (данни на Global Wellness Institute).

Благосъстоянието се определя като баланс между четири енергии: физическа, емоционална, умствена и духовна. Създаването на организационна култура и среда, където хората да максимизират представянето си като управляват личната си енергия, вместо само времето, както досега, е голяма възможност пред компаниите и работодателите в момента.

Как темата за well-being на работното място се разбира и прилага в България? Именно на този въпрос иска да дад отговор проведеното проучване. Българските HR професионалисти разбират това понятие най-вече като усещане за смисъл, принадлежност и принос, както и като изграждане на работна среда на доверие, подкрепа и откритост. Дейностите, насочени към подобряване на благосъстоянието, се свързват предимно с допълнителни социални пакети и бонуси, предлагани на служителите, а не толкова с цялостна концепция, обвързана с организационната култура.

Проучването показва още, че благосъстоянието на служителите става все по-важна тема за българските мениджъри и експерти по управление на човешките ресурси. Почти половината участници (44%) потвърждават необходимостта да се идентифицират различните аспекти на потребностите на служителите и те да бъдат ефективно управлявани. 62% измерват и следят благосъстоянието на служителите си, но едва 22% имат разработени специални инструменти за оценка. Все повече компании прилагат или разработват програми за well-being на служителите - 61% инвестират целенасочено и отделят средства за прилагане на подобни програми. В същото време обаче 50% не виждат връзка между благосъстоянието на служителите и изпълнението на бизнес стратегията и визията на организацията.

За сравнение, в САЩ 78% от участниците в проучване на споделят, че well-being е ключов компонент от тяхната бизнес стратегия, а 87% са компаниите, които инвестират в благосъстоянието или планират да го направят краткосрочно. (2017 Workforce State of the Industry: Employee Engagement survey, Human Capital Media & Virgin Pulse).

Сред изводите от проучването, проведено в България, се откроява фактът, че повече от половината компании (55%) не знаят какъв е или въобще не измерват ефекта на програмите, които прилагат. Актуалността на въпроса доколко прилаганите програми са ефективни и са съобразени с потребностите на служителите се потвърждава и от резултата, че при много малка част от организациите служителите се възползват от предлаганите възможности. Едва 22% заявяват, че при тях над 80 от служителите се възползват от предлаганите програми за подобряване на благосъстоянието. Тези компании са предимно от ИТ сферата.

Проучването е проведено в периода септември - октомври 2017 г. В него участват експерти, ангажирани с управление и развитие на човешките ресурси в компании от различни браншове, както и мениджъри в малки и средни фирми.

Коментари: 0