Регионално министерство създава ново звено за морско планиране

Морският пространствен план трябва да е готов до 31 март 2021 г.

Регионално министерство създава ново звено за морско планиране

Снимка: МРРБ

Ново звено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството поема политиката за морско пространствено планиране. Това е една от подготвените промени в Устройствения правилник на МРРБ. Проект за неговото изменение е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на сайта на ведомството.

Предвижда се да бъдат назначени петима експерти с необходимата квалификация в областта на морското пространствено планиране с оглед обезпечаване на отговорностите за управлението, координацията и контрола на дейностите, изработването на Морски пространствен план на Република България и неговото изпълнение и актуализиране. 

Дейностите са възложени на министерството с измененията и допълненията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.  

Морското пространствено планиране е нова дейност за МРРБ и за осъществяването й се правят функционални промени в министерството. Изпълнението й се възлага на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и функционалната й компетентност се разширява, а на други дирекции се прецизират.

Морският пространствен план трябва на Република България трябва да бъде изработен и приет до 31 март 2021 г. Изготвянето му, както и срокът за окончателното му приемане, са залегнали в Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране. Така България ще изпълни своите ангажименти за цялостно транспониране на директивата. Изработването му ще се състои от няколко етапа и ще обхваща набиране на информация на национално ниво, създаване на ГИС модели и база данни, социално-икономически анализ, прогнози, сценарии, стратегия и програми, екологична оценка, оценка за съвместимост, социално-икономическа оценка. 
Коментари: 0