Само заедно бизнесът и университетите имат отговор на предизвикателствата

Ректорът на ТУ-Габрово коментира инициативата на Портала на българските общини Kmeta.bg „Моята професия, моето бъдеще“

Само заедно бизнесът и университетите имат отговор на предизвикателствата
1192 ~ 5 мин. четене

Техническият университет-Габрово е сред българските висши училища, подкрепили кампанията „Моята професия, моето бъдеще". Инициативата на Портала на българските общини Kmeta.bg дава възможност на креативни студенти да разработят проект по тема, зададена от 9 големи компании. Срокът за изпращане на проектите на специално създадената за целта платформа е 14 юни 2020 г. включително. Жури от компаниите ще оцени проектите. А деветте най-добри разработки по всяко от направленията ще получат награда от по 2000 лева. Така младежите ще си разделят награден фонд от общо 18 000 лева. Как да участват студентите в кампанията - вижте ТУК. В каква посока младите хора и бизнесът трябва да преосмислят бъдещето си - разговаряме с проф. д-р инж. Илия Железаров – Ректор на ТУ-Габрово.

- Проф. Железаров, студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми в кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Кои са плюсовете за университетите и за младите кадри от такава инициатива?

- Инициативата „Моята професия, моето бъдеще“ е изключително полезна в момент, в който бизнесът изпитва остра потребност от кадри в различни сектори на икономиката. Епидемиологичната обстановка, в която бяхме принудени да работим също отправи нови предизвикателства както към бизнеса, така и към университетите и младите хора. Изборът на професия, образование и бъдеща реализация е важен за студентите и до голяма степен определя бъдещото им развитие. Зададените теми са много актуални и съответстват на предизвикателствата на дигиталното общество, включително и на необходимостта да преосмислим бъдещето по нов начин. Очевидно компаниите са осъзнали необходимостта от нови модели и стратегии в това число и иновации, чрез които да се осъществи преходът към новите условия. От друга страна, студентите и младите хора са тези, които ще изграждат и живеят в бъдещето. Студентите, след приключване на образованието си се сблъскват с предизвикателството да открият най-подходящия работодател. В тази връзка кампанията „Моята професия, моето бъдеще“ е шанс за младите хора да намерят най-подходящия работодател, да разработят идеи и проекти, които ще определят бъдещето и да стартират една успешна кариера и то в България. Що се отнася до университетите – нашата мисия е непрекъснато да прилагаме най-добрите академични традиции, да предоставяме квалификация, теоретичен и практически опит, да осигуряваме на младите хора контакт с бизнеса и да създаваме най-подходящите условия, за ги мотивираме за работа. Не е случайно, че в резултат на дългогодишното партньорство на ТУ-Габрово с бизнеса по време на ежегодните дни на кариерата участват водещи високотехнологични компании. Те търсят при нас млади специалисти, практиканти за своята развойна дейност и производство. Тази инициатива е още една възможност за студентите да намерят своята работна позиция, при това да предложат адекватни проекти на актуалните предизвикателства. Ние като университет инвестираме много време и усилия да насърчим младите хора при избора и старта на тяхното развитие след завършване на образованието.

- Защо подкрепяте кампанията на KMETA.bg "Моята професия, моето бъдеще"?

- Както вече очертах предизвикателствата и новите условия ни поставят в една различна ситуация, която изисква по-голям фокус върху младите хора, младите таланти, тяхната реализация в страната и тяхната мотивация да останат да работят и живеят в България. Целите на кампанията са насочени именно към това. Ние сме образователна и изследователска институция, която е част от този процес и сме силно заинтересовани нашите млади специалисти да намерят своето бъдеще. Освен това самите теми са пряко свързани с нашия университет като профил, защото са насочени към: бъдещето на автоматизираните системи, дигитализацията на работното място, нисковъглеродна енергия за енергоемко производство, което дава възможност на нашите студенти да се включат с интересни предложения и концепции.

- Трябва ли по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока?

- Необходимостта от по-тясна връзка между университетите и бизнеса е осъзната от ТУ-Габрово. През последните години ние развиваме изключително важни съвместни инициативи. Например, нашият университет предлага бизнес-ориентирано обучение, което позволява на нашите студенти да разработват курсови проекти, дипломни работи, да реализират практическо обучение и стажове в реална работна среда във водещи предприятия в региона. Университетът непрекъснато развива различни проекти с участието на високотехнологични компании. В процес на изграждане е и Технологичният парк на ТУ-Габрово, който не само ще ни позволи да разполагаме с най-новата научна инфраструктура, но и ще позволи на бизнеса да прави своите изпитания, да ползва тази научна инфраструктура, да ни ангажира допълнително с различни научни и развойни задачи. През последните години съм свидетел, а и в повечето случай съм участвал в създаването на тази тясна връзка с бизнеса. Това е важно както за бизнеса, така и за Университета и най-вече за нашите студенти. Посоката, по която се върви, е правилна и това е най-адекватният начин заедно да отговорим на новите предизвикателства.

- През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липсата на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?

- През последните години се наблюдава тенденция за  активно търсене на млади специалисти от бизнеса. Различни компании предлагат разнообразни програми за насърчаване на млади таланти, специализирани курсове, стипендии, стажове. Фирмите активно участват в дни на кариерата и в различни инициативи, свързани с професионалното развитие на младите хора. Въпреки това, непрекъснатият контакт на бизнеса с младите хора трябва да се засили, чрез по-осезаемо присъствие в училищата и университетите, чрез различни парични стимули и стипендии. Още от училището младите хора трябва да получават адекватна информация за професиите, за заобикалящия ни свят. Практически пред младите хора има необятни възможности и множество инициативи на различни институции, които да им подпомогнат да реализират своите цели.

- Какво ще предложите през учебната 2020/2021 г. на студентите си?

- В условията на епидемиологична обстановка ТУ-Габрово постигна едно технологично адаптиране в областта на обучението на студентите. Благодарение на усилията ни през годините, създадената университетска информационна система, електронна книга и платформите ние бързо успяхме да отговорим на предизвикателствата. Голяма част от административните услуги се предоставят електронно, което е голямо предимство за нашите студенти. Всичко постигнато до момента ще продължи да се усъвършенства и да се прилага през новата академична година. Очакванията ни са свързани със завършване на процеса на изграждане на Технологичния парк на ТУ-Габрово. Това безспорно ще позволи на нашите студенти да се докоснат до най-новата научна инфраструктура, да реализират своите идеи, да имат още по-близък контакт с работодателите. По отношение на специалностите смея да твърдя, че ТУ-Габрово е един от първите университети, които създаде учебни планове и програми съгласно изискванията на бизнеса. Този процес на осъвременяване на учебните планове и програми е непрекъснат. Опитваме се, в рамките на позволеното от закона да включваме и представители на бизнеса в обучението на студентите. Повечето от инженерните специалности за придобиване на образователно–квалификационна степен бакалавър се предлагат съвместно с университети от Германия и позволяват получаването на двойни дипломи.

През академичната 2020/2021 година създадохме и две нови специалности: „Комуникационни технологии и киберсигурност“ и „Дигитална администрация“. И двете специалности са интердисциплинарни и предлагат иновативно обучение в областта на съвременните комуникационни технологии. ТУ-Габрово е първият университет, който предлага специалност „Дигитална администрация“, която съчетава изучването на информационни и комуникационни технологии и дигитализацията в сферата на административните процеси. Тези  нови специалности са съобразени с изискванията на бизнеса и са ориентирани към предлагането на качествен образователен продукт, който отговаря на изискванията на пазара.

Какви са темите на 9-те проекта, които студентите могат да разработят до 14 юни, още за компаниите партньори и условията за участие в националната кампания на Kmeta.bg "Моята професия, моето бъдеще" - вижте ТУК.

Коментари: 0