Удържат автоматично дълговете на фирми с държавни договори

Изискването ще се отнася за плащания за или над 30 хил. лв.

Удържат автоматично дълговете на фирми с държавни договори

Преди да плати задълженията си към граждани и фирми по договори, които са сключили, държавната администрация ще ги проверява имат ли задължения към НАП или митниците и ако има такива, те ще бъдат приспадани от сумата на възложената поръчка. Това предвижда приета от Министерския съвет поправка в наредбата за разплащанията на разпоредителите с държавния бюджет.

Проверката ще трае 10 дни, което означава, че плащанията ще се забавят. Изискването ще се отнася за случаите, в които трябва да се направят плащания за или над 30 хил. лв. Същото ще важи и за договорите под 30 000 лв., но не по-малки от 100 лв., когато е част от договор за поне 30 000 лв.

За тези плащания трябва да се получи вече зелена светлина от НАП и митниците, за  да се платят напълно или да се направи прихващане на вземанията на бюджета.

Когато са налице задължения, приходните администрации ще изпращат потвърждение в 7-дневен срок, че за съответните публични задължения е наложен запор върху вземанията на длъжника от банка или от разпоредител с бюджет, в качеството му на трето задължено лице, или че същите са обезпечени с пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа.

В случаите, когато за обезпечаване на просрочените публични задължения НАП е наложила запор върху предстоящата за изплащане сума, след получаване на разпореждане за изпълнение дължимото плащане от разпоредителя с бюджет се извършва към приходната до размера.

Освен това когато разпоредител с бюджет не е получил потвърждение от двете приходни агенции в седемдневния срок, информационната система да изисква потвърждение от съответната администрация в допълнителен 3-дневен срок. 

Предвидено е разпоредителят с бюджет да извършва плащането, съобразно указаното в окончателното потвърждение, което се изпраща автоматично след изтичане на общия 10-дневен срок.

За неизпълнение на задължение, предвидено в това решение, ръководителят на съответния разпоредител с бюджет ще се наказва с глоба.

Целта на новата мярка основно е да повиши събираемостта на публичните вземания, да се намалят разходите за събиране на публичните вземания чрез електронен обмен на информация, ефективно да се използват съществуващите информационни технологии и ресурси в институциите.

Коментари: 0