В България се увеличават само фирмите без персонал

Създадените през 2016 г. предприятия са основно в секторите на търговията и ремонтите

В България се увеличават само фирмите без персонал
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
През 2016 г. в България са работили активно 347 962 фирми, което е с 2.6% повече в сравнение с предходната година. От данните на Националния статистически институт (НСИ) обаче се вижда, че това нарастване се дължи изцяло на предприятията с 0 заети служители в тях. Става въпрос основно за фирми, регистрирани като ЕТ и ЕООД, в които работи само собственикът, но той не е длъжен да се регистрира на трудов договор и статистиката не го отчита като нает.

Към края на 2016 г. броят на предприятията с 0 заети е достигнал 169 625, което е 48.7% от всички регистрирани активни фирми в страната. В следващата група „1 - 4 наети“ попадат 127 187 предприятия, или 36.6% от общия брой за 2016 г. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“ - средно за периода той е 7.3%. В групата „10 и повече наети лица“ попадат 7.9% от активните предприятия.

От всички активни фирми в България, действащи през 2016 г., 12.5% са новосъздадени (около 43 500 предприятия). От това число 40.8% се падат на фирмите, чиято дейност е свързана с търговията или ремонта на автомобили и мотоциклети. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор „Добивна промишленост“ - едва 0.1% от новосъздадените предприятия.

Данните показват още, че От 2011 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия. През 2015 г. новородените предприятия са 40 358, като от тях 32 745 са преживели успешно 2016 г.

Делът на предприятията, родени през 2011 г. и все още активни пет години по-късно - през 2016 г., е 4.7%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, където делът на единиците, оцелели през петгодишния период е 13.2%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор „Добивна промишленост“ - 2.9%.
Коментари: 0