Вече и фирми ще кандидатстват по програмата на ЕВБР

Българските домакинства ще получат 20 млн. лв. по енергийна ефективност

Вече и фирми ще кандидатстват по програмата на ЕВБР

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава своята кредитна линия за енергийна ефективност в жилищния сектор в България с 20 млн. евро и допълнителни 4,4 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя от Международен фонд "Козлодуй". Партньор на инициативата е Министерството на енергетиката.

Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома (REECL) предвижда безвъзмездна финансова помощ за домакинствата за инвестиции в енергийна ефективност. Помощта е в размер на 10% до 20% от главницата на отпуснатия кредит и зависи от сложността на изпълнения проект.

Продължението на Програма REECL, активна в България от 2005 година, се реализира след успешното приключване на първите два периода на програмата и в отговор на активния потребителски интерес. Към днешна дата са отпуснати кредити на стойност 83 милиона евро на над 52 хиляди български домакинства. Безвъзмездната помощ, отпусната към момента е в размер на 20,2 млн. евро.

В резултат на направените подобрения в енергийната ефективност на жилищата в рамките на програмата се спестяват повече от 236,856 МВтч. енергия годишно, а въглеродните емисии, свързани с жилищното потребление на енергия, са намалели със 247.442 тона на годишна база. Това е еквивалентът на годишното потребление на енергия от 27,320 домакинства в България и на въглеродните емисии, преработвани годишно от 41,240 дървета.

Очакванията са благодарение на продължението на Програма REECL да бъде подобрена енергийната ефективност в домовете на около 4 000 български домакинства през следващите три години.   

"Изпълнението на тези проекти ще улесни постигането на общоевропейските цели за устойчиво развитие. Намаляването на използваната енергия и на въглеродните емисии ще направят българските домакинства екологично отговорни потребители на енергия.", каза г-н Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, при официалния старт на разширението на Програма REECL.

Продължението на Програма REECL разширява обхвата на дейностите, финансирани до момента, като освен инсталиране на енергоспестяваща дограма, изолации на стени, подове и покриви, газови котли, ефективни печки и котли на биомаса, слънчеви нагреватели за вода и термопомпени климатични системи, средства ще се отпускат и за модерни технологии като фотоволтаични системи, рекуперативни вентилационни системи, абонатни станции и сградни инсталации, газификационни системи и енергоефективни асансьори.

След успешна реализация на конкретното подобрение в жилището, всяко физическо лице, сдружение на собственици на апартаменти или дружество, предоставящо услуги в жилищния сектор, което ползва кредит по програмата, има право да получи безвъзмездна помощ от 10% до 20% от стойността на инвестицията в енергоефективни мерки.

Пълната информация за Програмата за енергийна ефективност в дома REECL може да намерите на www.reecl.org

Коментари: 0