Започна прием на документи по „Иновации и конкурентоспособност“

Първата мярка е за подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия

Започна прием на документи по „Иновации и конкурентоспособност“
412 ~ 2 мин. четене

Започна първата процедура за прием на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съобщи Министерството на икономиката.

Управляващият орган на оперативната програма кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, направление „Капацитет за растеж на МСП“.

Проекти ще се приемат по мярката за подобряване на производителния капацитет в малки и средни предприятия. Целта е чрез проектите да бъдат подобрени производствените процеси, да бъде повишен производителният капацитет и да бъде засилен експортният потенциал на компаниите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лв.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности.

  • Подобряване на производителните процеси и/или
  • Добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги
  • Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
  • Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес

Подаването на предложения ще се извършва онлайн в уеб базиран формуляр чрез Информационната система за управление и наблюдение и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) без електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ нa http://eumis2020.government.bg.

 Всички  останали документи към формуляра за кандидатстване се подават на хартиен носител в Министерството на икономиката.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения:

  • 08 юли 2015 г. нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства;
  • 08 септември 2015 г. високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, и
  • 09 ноември 2015 г. за кандидати в секторите на интензивно знание услуги.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси  и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на адрес [email protected] като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Не могат  да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg и на портала www.eufunds.bg.  

В периода 11-19 май 2015 г. Министерството на икономиката организира информационни дни за процедурата. Информационните дни са открити  и ще се проведат по следния график: Враца – 11 май, Велико  Търново - 12 май, Варна - 14 май, Бургас - 15 май, Пловдив - 18 май и София - 19 май 2015 г.

Подкрепи Economic.bg