6 посредника искат да разпределят 353.3 млн. лв. за градско развитие

Това е най-големият ресурс в момента, управляван от Фонда на фондовете

6 посредника искат да разпределят 353.3 млн. лв. за градско развитие

Снимка: Economic

1948 ~ 2 мин. четене

Шест са получените заявления за управлението на 353.3 млн. лв. за градско развитие. Това стана ясно днес, след като бяха отворени получените заявления за участие в тръжната процедура за избор на кандидати за мениджъри на “Фонд за градско развитие”.

Кандидатите в процедурата включват представители на банковия и небанковия сектор – ДЗЗД обединение на „Сибанк” ЕАД, „ОББ” ЕАД, „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, „Българска консултантска организация” ЕООД, „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД (ФУГР) и Регионален фонд за градско развитие АД с участието на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Сожелиз България” ЕООД, „Елана Холдинг” АД

С ресурс от Оперативна програма „регионално развитие” (ОПРР) 2014-2020 са следните обособени позиции:

Позиция I: Фонд за градско развитие София с ресурс от 87.4 млн. лв.;

Позиция II: Фонд за градско развитие Северна Българияс ресурсот 130.4 млн. лв.;

Позиция III: Фонд за градско развитие Южна Българияс ресурсот 135.5 млн. лв.

След отварянето на заявленията, ще бъде направен първоначален подбор и проверка на кандидатите за съответствие със заложените в процедурата критерии. Следващата фаза е да се обяви кои кандидати са допуснати да продължат и да получат покана за предоставяне на първоначални оферти.

Едно от изискванията, на които ще трябва да отговорят избраните фонд мениджъри, е да осигурят частен ресурс, от минимум 30%, в допълнение към публичния. Фондът на фондовете ще предоставя и кредитни гаранции, частично покриващи риска по съфинансирането. За да могат да се възползват от предоставените гаранции, финансовите посредници ще трябва да осигурят не по-малко от 40% от общия размер на финансирането за всеки инвестиционен проект.

Фондът за градско развитие е най-големият ресурс в момента, управляван от Фонда на фондовете. Общият бюджет е 353.3 млн. лв., като парите са насочени към 39 града за проекти за подобряване на градската среда и за енергийна ефективност. За проекти свързани с обекти на културното наследство от национално и световно значение могат да кандидастват всички населени места в България.

Средствата са в приоритетни оси „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по направления „Градско развитие“ и „Енергийна ефективност“ и „Регионален туризъм“ по направление „Туризъм и културно наследство“ за обекти от национално и световно значение намиращи се на територията на цялата страна.

Предоставените средства ще са кредити с гратисен период до 36 месеца в зависимост от сектора на инвестицията и с максимален срок за погасяване до 20 години. Изискването за самоучастие на крайния получател е от минимум 15%, като е възможна редукция до 5% за проекти с по-голям принос към индикаторите на ОПРР и до 0% за общини и други публични организации.

Инвестициите ще са до 20 млн. лева за градско развитие и до 5 млн. лева за регионален туризъм, като ще се даде възможност за увеличение до 10 млн. лева за обекти от световно значение.

Фондът за градско развитие позволява комбиниране с безвъзмездна финансова помощ по направления "Културна инфраструктура", "Енергийна ефективност" и "Туризъм и културно наследство".


Снимка: ФМФИБ

Подкрепи Economic.bg