Българинът изкарал средно 1108 лв през първите три месеца

Разходите за здравеопазване се увеличават през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 г. от 54 на 57 лв

180 ~ 3 мин. четене

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2013 г. е 1 108 лв, което е с 15.5% повече спрямо същия период на 2012 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 54.4% от общия доход. Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2013 г. средно на лице от домакинството са 603 лв, което е с 20.6% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 2.3 процентни пункта за разглеждания период.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход намалява с 3.8 процентни пункта и съставлява 26.4% от него. В номинално изражение през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват само с 1% и достигат 292 лв средно на лице от домакинство.

През първото тримесечие на 2013 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се увеличават спрямо същия период на 2012 г. и достигат 71 лв. Същевременно относителният им дял намалява с 0.7 процентни пункта и представлява 6.4% от структурата на общия доход.

Доходите от социално осигуряване и социални помощи през първото тримесечие на 2013 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те намаляват за периода от 37 на 35 лв средно на лице от домакинството, а относителният им дял в общия доход намалява с 0.7 процентни пункта и представлява 3.2% от неговата структура.

През първото тримесечие на 2013 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва както при предходни периоди и достига 98,9% от него.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2013 г. е 1 023 лв и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 15.2%. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) - 50.8% от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 9.5% и през първото тримесечие на 2013 г. са 328 лв средно на лице в домакинството.

Относителният им дял в общия разход намалява с 1.7 процентни пункта и представлява 32% от него през първото тримесечие на 2013 г.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се повишават от 170 лв през първото тримесечие на 2012 г. на 193 лв средно на лице от домакинството през същото тримесечие на 2013 г. Делът им в общия разход остава без особена промяна и е 18.8% от него през първото тримесечие на 2013 г.

Разходите за здравеопазване се увеличават през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 г. от 54 на 57 лв, а относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта и представлява 5,6% от общия разход. Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 21.9% и достигат 113 лв средно на лице, а относителният им дял нараства с 0.6% процентни пункта и е 11% от общия разход на домакинствата през 2013 г.

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 6% и през първото тримесечие на 2013 г. възлизат на 41 лв средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4%, което е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2012 г.

Увеличават се и разходите за облекло и обувки. През първото тримесечие на 2013 г. те са 29 лв средно на лице. Делът им в общия разход е 2.8%, което е с 0.2 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2012 г.

Подкрепи Economic.bg