ДППИ търси обслужващи банки

Държавното предприятие отправи покана към заинтересованите страни

296 ~ 3 мин. четене

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) отправя покана за избор на обслужващи банки.

На основание чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с § 2 от ПЗР към Постановление № 127 от 27 май 2013 г. на (МС) за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на основание Заповед № РД-08-16/12.01.2010 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изменена и допълнена със Заповед № РД-08-79/11.02.2010г., Заповед № РД-08-57/04.02.2011г., Заповед № РД-08-112/22.02.2013г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-125/01.03.2013г., Заповед № РД-08-207/09.04.2013г. и Заповед № РД-08-428/05.08.2013 г. и писмо на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията № 10-45-422/18.11.2013 г. за съгласуване на процедурата, ДП "Пристанищна инфраструктура" отправя покана към всички търговските банки, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за финансови услуги.

I. Обща информация

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" с ЕИК 130316140 е образувано със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППБР) (ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.), като юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Предприятието е със седалище гр. София и с териториални поделения в  градовете: Бургас,  Варна, Лом  и Русе. 

С оглед на нетната експозиция на паричните средства и правилата за концентрация, Възложителят възнамерява да сключи договори за банково обслужване за срок от 3 (три) години, в които биха се отразили конкретните предложенията на участниците класирани на първите пет места.

II. Описание на вида и характеристиките на финансовите услуги, за които се провежда изборът

Настоящият конкурс цели избор на изпълнител на групата финансови услуги "Платежни и свързани услуги", в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

III. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е "икономически най-изгодна оферта".

IV. Показатели и относителна тежест

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно показателите:

1. Количествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка - 60 на сто, както следва:

1.1. Лихва по разплащателни сметки - 20 точки

1.2. Такси и комисионни при осъществяване на различни разплащания - 40 точки, както следва:

- Такси на банката за изходящи преводи в лева и валута, наредени на хартиен носител и по електронен път - 20 точки (Такса банков превод в лева - в абсолютна стойност - 10 точки и Такси на обслужващата банка за превод във валута - в абсолютна стойност - 10 точки)

- Такси и комисионни по касови операции -  10 точки

- Месечна такса за поддръжка на текуща сметка в лева и евро при ползване на хартиени и електронни извлечения - 10 точки

2. Неколичествени показатели с обща относителна тежест при формиране на комплексната оценка - 40 на сто, както следва:

2.1. Рейтинг на участника, присъден от агенцията за кредитен рейтинг - 10 точки

2.2. Срок за обслужване на плащанията - 10 точки

2.3. Развитие на клонова мрежа - 10 точки

2.4. Надеждност на платформата за интернет банкиране - 10 точки

V. Място и срок на подаване на офертите

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в административната сграда на ДП "Пристанищна инфраструктура", на адрес: гр. София 1574, бул. Шипченски проход № 69, ет. 4, стая 418, в срок не по-късно от 17.30 часа на 09.12.2013 г.

VI. Допълнителна информация:

Документацията за участие в конкурса е достъпна на интернет страницата на Възложителя - www.bgports.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на на телефони: 02 807 99 77 и 02 807 99 99 - Райна Димитрова.

Подкрепи Economic.bg