Изграждат завод за отпадъци край Самоков

Стойността на проекта е 9 млн. лв.

Община Самоков ще получи безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков). Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и  е на стойностт 9 млн. лева.

Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков, увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането им,  както и установяване на ефективна система за съвременно управление на отпадъците в региона. 

По проект е предвидено изграждане на Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) – Самоков, който ще включва изграждането на две клетки за неопасни отпадъци, приемателен център за едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, система за улавяне на газовете, както и изграждане на инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци.

Регионалната система за управление на отпадъците е част от системата от регионални съоръжения осигуряваща екологосъобразно обезвреждане на цялото количество неопасни отпадъци, генерирани в страната и като такава е една от системите, за които е предвидено финансиране със средства от Приоритетна ос 2 на ОПОС.

По приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” са в изпълнение 9 договора за общините Ботевград, Видин, Столична община, Бургас, Перник, Габрово, Луковит, Варна. В оценка са 7 проекта на общините Малко Търново, Панагюрище, Плевен,Ямбол, Бяла (Русе), Велико Търново и Добрич.

Успешно са изпълнени 21 проекта за 9,6 млн. лева.

Коментари: 0