КЗК откри нарушение на кмета на Банкя

Антимонополният орган е установил, че възложителят е нарушил императивна разпоредба на Закона за обществените поръчки

3770 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на кмета на район „Банкя“, част от Столична община (СО). Нерегламентираните действия са свързани с обявяването на класиране и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на подкрепа за организация и управление на проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район Банкя-главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им“.

Антимонополният орган е установил, че възложителят е нарушил императивна разпоредба на Закона за обществените поръчки (ЗОП), като е назначил четен брой членове на оценителната комисия. Съгласно закона, комисията се състои от нечетен брой членове, най-малко петима.

Според КЗК нарушението е съществено, тъй като се отразява върху годността на помощния орган законосъобразно да изпълни задачата, за която е конструиран. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички действия и решения на комисията, приети от назначаването ѝ до последното извършено от нея действие. 

Проучването на регулаторната комисия показа, че възложителят е сключил и граждански договор с външен експерт за оценка на управлението на риска, но специалистът не е включен в състава на комисията като консултант по процедурата. В случая експертът е извършил по възлагане паралелно оценяване само по един от утвърдените в методиката подпоказатели, което е друго нарушение на ЗОП и допълнително основание за отмяна на постановеното решение за класиране. 

КЗК връща процедурата от етап назначаване на оценителна комисия, при спазване на мотивите в решението.  

Подкрепи Economic.bg