КЗК отмени обществена поръчка на пощите

Дружеството искало да избере телефонен оператор по брой притежавани географски номера

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД за откриване на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на обществени телефонни електронни съобщителни услуги за нуждите на „Български пощи” ЕАД”.

КЗК установи, че условията в документацията за участие са дискриминационни и дават преимущество на единия от кандидатите.  Според подпоказателя Кт.1 възможността за предоставяне на абонатни постове през изградена фиксирана телефонна мрежа се доказва с брой притежавани географски номера.

КЗК счита, че изискването за най-голям брой географски номера за изградена обществена фиксирана телефонна мрежа няма отношение към качеството на услугата фиксирана телефония и не изпълнява целта на обществената поръчка, поради което е основание за отмяна на решението по същество.

Коментари: 0