МФ пласира 10,5-годишни ДЦК за 50 млн. лева

Доходността на книжата е 3,74 процента

3590 ~ 1 мин. четене

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 15 юли 2024 година. На проведения на 13 януари аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 3,74 процента.

Общият размер на подадените поръчки достигна 94,72 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,89. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 190 базисни пункта. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 36,68%, следвани от пенсионните фондове с 36,08%, застрахователните дружества с 25,24% и гаранционни фондове – 2,00 процента.

Постигнатата доходност на аукциона от 13 януари 2014 г. е под тази на деноминирани в национална валута облигации в същия матуритетен сегмент на редица държави от ЕС: Испания (3,813%), Италия (3,901%), Полша (4,351%), Словения (4,593%), Румъния (5,114%), Португалия (5,290%), Унгария (5,377%), Гърция (7,585%).

Коментари: 0