Община Благоевград участва на изложения в София

Гостите ще могат да се запознаят със съдържанието на разработените в рамките на проекта четири туристически пакета -„Четири планини по долината на Струма“, „Танцът на бабугерите“, „Долината на Струма“ и „Стожери на вярата“

Автор: Economic.bg

Община Благоевград ще представи регионалния туристически продукт „Долината на Струма“ от 8 до 11  май 2014 г. в рамките на „Фестивала на устойчивия туризъм и здравословното хранене „Зелени дни” в София. Участието в туристическата борса се осъществява в рамките на проект „Долината на Струма“, изпълняван в партньорство между общините Благоевград, Симитли и Кочериново.

Гостите на изложението ще могат да се запознаят със съдържанието на разработените в рамките на проекта четири туристически пакета -  „Четири планини по долината на Струма“, „Танцът на бабугерите“, „Долината на Струма“ и „Стожери на вярата“, обединени под общия слоган „Почувствай магията по долината на Струма“. Пакетите са ориентирани към всички възрастови групи.

Туристическите маршрути се реализират на територията на общините Благоевград, Симитли и Кочериново. В рамките на тези маршрути всеки ще може да се докосне до уникалното нематериално културно наследство в района, като кукерските игри в Симитли и Благоевград, невероятните природни дадености – Стобските пирамиди, богатото историческо наследство от античността до днес; да посети паметници с национално значение – църквата „Въведение Богородично“ в Благоевград. Част от маршрутите минават през Националния парк „Рила“, Националния парк „Пирин“ и по поречието на река Струма, където има многобройни възможности за спортни дейности: ски, трекинг и рафтинг, планински и велотуризъм. Районът е известен още със запазените си автентични традиции, бит и занаяти.

Общата стойност на проекта е 496 220,00 лв. и се финансира от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. чрез Европейски фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Този документ е изработен в рамките на проект “Долината на Струма”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., регистрационен номер BG161РО001/3.2 03/2012/009, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментари: 0