Печалба от 9,8 млн. лв. за "Борика-Банксервиз"

Увеличават се транзакциите на банкомат, теглим средно по 153 лева

Печалба от 9 820 хил. лв. преди данъци отчита за 2013 г. „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД. Изпълнението на планирания финансов резултат е 100.7 %, а ръстът спрямо 2012 г. е 3.9 %Това стана ясно на проведеното на 14 май общо събрание на акционерите на компанията. На събранието бяха приети годишните отчети за дейността на дружеството през изминалата 2013 г. През изминалата година компанията отчита приръст на общите приходи от дейността от 4,9%, спрямо 2012 г.

Изминалата година бе белязана от спад на междубанковите плащания, като намаляването на броя на преводите в БИСЕРА 6 в края на 2013 г. спрямо 2012 г. достигна 5.3% (53 450 хил. за 2013 спрямо 56 446 хил. за 2012 г.). Причината е в приетите промени в ЗДДС, ДОПК и ЗКПО, в сила от 1.1.2013 г., с които се създаде единна данъчна сметка на задължените лица. Съотношението на бюджетни и небюджетни преводи преди въвеждането на единната данъчна сметка беше 50:50. През 2013 г. това съотношение вече е 63:37 в полза на небюджетните преводи. Въпреки по-малкия брой транзакции, сумите са нараснали спрямо 2012 г., като към края на 2013 г. средната стойност на един превод достигна 2051,67 лв (1827 лв. през 2012 г.; 1731,40 през 2011 г.).

В системата за картови плащания БОРИКА се запазва тенденцията за увеличаване на тегленията на АТМ и на транзакциите на ПОС терминал. През 2013 г. броят на тегленията от АТМ с местни карти, издадени чрез БОРИКА се увеличава с 3.6% спрямо 2012 г. (1.3% за 2012 г.). Плащанията през ПОС терминали нарастват със 17.2% (18.1% за 2012 г.) спрямо предходната година. За 2013 г. средната стойност на едно теглене от АТМ е 153 лв. (147 лв. през 2012 г.), а средната стойност на транзакция от ПОС е 77 лв. (81 лв. през 2012 г.).

Общият брой на оперираните и поддържани от системата БОРИКА карти към края на 2013 г. е 4 352  хил. бр., като броят на картите в системата се увеличава с 5.7% спрямо предходната година. Общият брой банкомати, свързани към система БОРИКА в края на 2013 г. е 2 977, което е с 4.8 % повече спрямо декември 2012 г.

През 2013 г. „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ продължи стратегията на бизнес иновации и подобряване във всяка една област от своята дейност.  Едната посока е навътре към запазване на сигурността и непрекъсваемостта на системите, а другата е навън – към разработване и предлагане на нови услуги. През 2013 г. компанията стартира 3 нови услуги:

  • mobbмобилно приложение, където картодържателите могат да регистрират своите банкови карти за да правят разплащания, преводи и да следят наличност и последни 5 транзакции. Уникалното в услугата е, че могат динамично да заключват своите карти, което ги защитава на 100% срещу измами. Участнички в mobb са Централна Кооперативна Банка, СИБанк, Инвестбанк, Токудабанк, Търговска Банка Д, Общинска Банка и Корпоративна Търговска Банка.
  • CashM – иновативна услуга за нареждане на суми през банкомат и тегленето им чрез използване на мобилен телефон, без наличие на банкова карта. 
  • ЕРМИС - система за нотифициране на събития чрез SMS.  Системата се ползва при картови тегления, при изпращане и получаване на информация за ПИН и пр.

През 2013 г. „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД бе отличена награда за проект национална електронна идентичност, чиито бенефициент е МТИТС. Наградата беше дадена на министерството от Управляващия орган на ОПАК.

Компанията спечели и наградата “True Leaders” на ICAP Bulgaria, като агенцията присъди на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ престижният кредитен рейтинг В1.

Въпреки неблагоприятната икономическа среда, за поредна година, дружеството отчита стабилни резултати. Това се дължи на добре функциониращата структура на корпоративно управление, на постоянното усъвършенстване на бизнес модела и процесите в дружеството, високия професионализъм на нашите служители и подкрепата на нашите акционери.

Коментари: 0