Предлагат електронни здравни карти за гражданите

Министерският съвет одобри промените в Закона за здравето, на ход е Народното събрание

Автор: Economic.bg

Министерският съвет (МС) одобри и предлага на Народното събрание (НС) да приеме проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, съобщиха днес от правителствената пресслужба. 

С него се цели подобрение на контрола на здравната система. Създава се законова база за изграждането и поддържането от министъра на здравеопазването на Национална здравна информационна система и въвеждането на електронна здравна карта за пациента.

Информационната система включва електронните здравни досиета на хората и всички публични регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от МЗ и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, НЗОК и от лицензираните застрахователни дружества. Пациентите ще имат безвъзмезден достъп до електронните си здравни досиета. Всички български граждани ще притежават електронни здравни карти, издавани от Националния център за обществено здраве.

Друга група промени, които се предлагат, са свързани с дейността на здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца.

Приема се също така удължаване с още 5 години на срока, в който общопрактикуващите лекари, които не са придобили специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като такива. Предвижда се да се даде възможност на тези от тях, които не са се зачислили за придобиване на специалност обща медицина, да се зачислят в едногодишен срок от влизане в сила на закона.

Одобряват се промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

С промените в Закона за здравето се утвърждава създаването на нов раздел "Защита от въздействието на нейонизиращи лъчения". В него са отразени основните положения, залегнали в Препоръка 1999/519/ЕО за ограничаване на експозицията на населението от електромагнитни полета. Предвижда се Министерството на здравеопазването да създава и поддържа публична информационна база с данни за обектите с излъчващи съоръжения.

С проекта се предлага и възстановяване на арбитражните комисии. Въвежда се правилото създаването на лечебни заведения за болнична помощ да става след предварително съгласие на министъра на здравеопазването, давано още на ниво инвестиционно намерение. Облекчават се процедурите за издаване на удостоверения за регистрация на лечебни заведения и на разрешения за лечебна дейност.

Коментари: 0