Преките инвестиции възлизат на 236.8 млн. евро

150 млн. евро изтекли от България към Германия

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са 236.8 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за първото тримесечие на годината. На годишна база ПЧИ нарастват до 279 млн. евро.

За март тази година в българската икономика са влезели преки чуждестранни инвестиции в размр на 61.6 млн. евро. Привлеченият през януари – март дялов капитал е 180.3 млн. евро. Той е по-нисък с 51.9 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2011 г.

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за периода възлизат на 44.9 млн. евро при 37 млн. евро за януари – март 2011 г.

На база на предварителни данни за финансовия резултат реинвестираната печалба за януари – март 2012 г. се оценява на 17.9 млн. евро, при 24.8 млн. евро за същия период на 2011 г.

За януари – март 2012 г. нетният друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен, в размер на 38.6 млн. евро, при отрицателен в размер на 299.3 млн. евро за януари – март 2011 г.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за периода януари – март 2012 г. са на Холандия (257.1 млн. евро) и Швейцария (98.4 млн. евро).

Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (-152.3 млн. евро), Гърция (-61.8 млн. евро) и Великобритания (-49.9 млн. евро), които се дължат основно на плащания по вътрешнофирмени кредити и продажби на недвижими активи.

По отраслова структура най-големи нетни постъпления за периода януари – март 2012 г. има в енергетиката – 118.9 млн. евро. Най-големите нетни плащания за отчетния период има в операциите с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги, където е регистрирано изтичане на капитали в размер на 35.2 млн. евро.

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари – март 2012 г. се увеличават с 20.7 млн. евро, при увеличение в размер на 44 млн. евро за януари – март 2011 г.

Коментари: 0