Проведе се национална кръгла маса за Горския сектор 2014-2023г.

Участие взеха заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова, както и над 130 експерти и представители на заинтересованите страни

Проведе се национална кръгла маса за Горския сектор 2014-2023г.
164 ~ 2 мин. четене

На 5.08.2014 г. в град София се проведе междинна пресконференция за представяне на разработения и одобрен Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г., който се реализира по проект на Изпълнителна агенция по горите „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие” по Оперативна програма „Административен капацитет” и договор № 11-13-8/03.09.2012 г., изпълняван по Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.2. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

По време на пресконференцията участие взеха заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова; инж. Веселин Райчев, главен секретар на Изпълнителна агенция по горите и ръководител на проекта, както и над 130 експерти и представители на заинтересованите страни. След приключване на пресконференцията започна и Националната кръгла маса за представянето на одобрения Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г,

Той има ключово значение за определянето на конкретните мерки, дейности, отговорни институции и източници на финансиране, чрез които ще бъдат реализирани приоритетите и целите на Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013 – 2020г., както и на други стратегически документи, имащи отношение към планирането в горския сектор.

Очаква се изготвеният План да бъде мост между стратегическата визия за сектора и конкретните действия за нейното постигане. Мисията на Стратегическия анализ е да определи конкретните действия за изпълнение на стратегическите цели, приоритетите и мерките, заложени в Националната стратегия за развитие на горския сектор, осигурявайки условия за постигане на заложената в нея визия, а именно - „Към 2020 г. България ще има жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранени биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. Секторът ще подпомага икономическото развитие на страната, ще осигурява условия за пълноценна реализация на заетите в него, ще способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната в климата и ще гарантира поддържането на здравословна околна среда" .

Стратегическият план се основава на изготвения актуален статус, предизвикателства и  перспективи пред горския сектор, на анализа на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007-2011 г. и прегледа на наличните стратегически и законодателни документи на национално, европейско и международно ниво.

Стратегическият план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. създава рамка за осъществяване на политиките в горския сектор за 10-годишен период.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментари: 0