Разходите за наука нарастват с 4.9%

Страната ни все още съществено изостава по отношение на растежът в абсолютна стойност на бюджетните разходи за НИРД върху относителния дял от БВП

204 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2012 г. възлизат на 197.8 млн. лв., което е с 4.9% повече спрямо същия период миналата година, сочат данни на НСИ.

По отношение на растежът в абсолютна стойност на бюджетните разходи за НИРД върху относителния дял от брутния вътрешен продукт (БВП), няма значителна промяна, но страната ни все още съществено изостава по този показател от средната стойност за Европейския съюз (ЕС) – 0.72% през 2011 г. През 2012 г. бюджетнитв разходи съставляват 0.25% от БВП, запазвайки си равнището от предходната година.

Националната статистика не е отчела значителни промени в структурата на бюджетните разходи по социоално-икономически цели спрямо 2011 г. Най-голям е делът на държавната подкрепа за научни изследвания, насочени към „Общо развитие на знанието” – 45.4% от всички бюджетни разходи на НИРД.

Другата най-подкрепяна цел на научните изследвания през 2012 г. е „Развитие на селското и горското стопанство и риболова” – 16.4%, следвана от „Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (11.1%) и „Развитие на образованието” с дял от 7.9%.

През 2012 г. се наблюдава и увеличение на бюджетните разходи за НИРД, свързани с развитието на транспорта, телекомуникациите, както и с развитието на здравеопазването. Намаление се регистрира в социално-икономическите цели „Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията” и „Развитие на образованието”.

Коментари: 0