Златна обществена поръчка в "Български пощи"

Държавната поща търси банково обслужване за дейността си, за служителите си и за изплащане на пенсии

Автор: Мирослав Иванов

Една от най-големите обществени поръчки за банкови услуги през 2012 г. вече е „на пазара”. "Български пощи" обяви поръчка за избор на обслужваща банка. Поръчката е разделена на три лота, а общата й стойност е за 8 млн. лв. Това показва справка в единния европейски портал за обществени поръчки ted.europa.eu.

 

Първият и най-апетитен регион обхваща двете основни поделения на "Български пощи" -  София и Пловдив. Вторият лот е за регионите Варна и Плевен, а третият е за Бургас. Продължителността на договорите, които ще се сключат е 48 месеца. Първият лот обхваща дейностите по банково обслужване на служителите на "'Български пощи", банково обслужване на основната дейност на "'Български пощи" и банково обслужване при изплащане на пенсии. Прогнозна стойност, без да се включва е за 4.8 млн. лв.

Продължителността на договора за втория лот -  регионите Варна и Плевен  също е 48 месеца. Дейностите отново са банково обслужване на служителите на "'Български пощи", банково обслужване на основната дейност на "'Български пощи" и банково обслужване при изплащане на пенсии. Прогнозна стойност, без да се включва е за 1.6 млн. лв. Толкова е прогнозната стойност и за региона на Бургас, където дейностите са идентични.

Участниците представят гаранция за участие в обществената поръчка в размер на 16 000 лв. за всяка една от позициите.  Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 60 000  за първия лот и по 20 000 за останалите два. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.

Кандидатите трябва да предоставят документ, удостоверяващ присъден дългосрочен кредитен рейтинг от една от следните агенции: Standard &Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s, Българска агенция за кредитен рейтинг или друга агенция за кредитен рейтинг.

Спечелилият кандидат ще бъде този, предоставил икономически най-изгодна оферта. Критерии за остойностяването на „най-изгодна оферта” са 20% тежест на неколичествените и 80% тежест количествени

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие изтича на14 декември 2012 г.

Коментари: 0