Бизнес климатът в строителството се влошава

Понижението е с 3,5 процентни пункта

Бизнес климатът в строителството се влошава
188 ~ 2 мин. четене

Бизнес климатът в България отбелязва леко подобрение през януари, нараствайки с 0,5% в сравнение с предходния месец, сочат данни на НСИ.

 

Промишленост

Бизнесът в промишлеността нараства с 1,2 процентни пункта спрямо януари. Това се дължи на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

Строителство

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 3.5 пункта в резултат на по-песимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и финансовите проблеми продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като през февруари се наблюдава намаление на отрицателното влияние на първите два фактора. 

Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.


Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 2.8 пункта спрямо януари (фиг. 10 от приложението), което се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

Основните пречки за развитието на дейността в отрасъла остават конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени търговците очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.


Услуги

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 0.9 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващите три месеца обаче са по-умерени.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла. Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца

Подкрепи Economic.bg