БНБ избра стипендианти за 2016 г.

Те са студенти в Пловдив и Билефелд, Германия

БНБ избра стипендианти за 2016 г.

Снимка: БНБ

3746 ~ 2 мин. четене

Българската народна банка връчи удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2016 година. Те са Огнян Митков Митев – обучаващ се за придобиване на образователно-научна степен „доктор“ в университетa „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, в докторска програма „Политическа икономия” и Мария Валерий Миткова – обучаваща се за придобиване на образователно-научна степен „доктор“ в Universität Bielefeld, Bielefeld Graduate School of Economics and Management, гр. Билефелд, Германия, в докторска програма „Икономикс“.

Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. 

Документи за участие в дванадесетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ подадоха общо 34 кандидати, от които 11 докторанти и 23 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Четирима от кандидатите се обучават в университети в чужбина, а 30 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура всички 34 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе на тема „Философия на отрицателните лихви на централните банки”. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти, които включваха както експерти от БНБ, така и външни експерти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти. По решение на Комисията есетата на докторантите бяха възложени за оценяване на рецензенти с придобита образователно-научна степен „доктор”.

След като разгледа получените оценки на есетата и документите на кандидатите, Комисията покани на втория етап, интервю, шестима студенти – двама, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ (в университети в чужбина, University College London и University of Bonn), и четирима докторанти (двама от които, обучаващи се в университети в страната, Стопанската академия „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов, и университета „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, и двама, обучаващи се в университети в чужбина, Bielefeld Graduate School of Economics and Management и University of Oxford).

На събеседването се явиха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да обсъдят актуални въпроси с членовете на Комисията. Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата и получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. След обсъждане и при съблюдаване на Вътрешните правила Комисията предложи на Управителния съвет на БНБ да присъди две стипендии на докторанти за 2016 г.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от 2004 г. до януари 2016 г.) са кандидатствали общо 325 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 28.

Подкрепи Economic.bg