Четвъртокласниците на матура по \"Човек и природа\"

Оценките от изпита не се включват в годишния успех

Четвъртокласниците на матура по \
Четвъртокласниците се явяват днес на национално външно оценяване по предмета "Човекът и природата", съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

На 10 и на 12 май се състояха външните оценявания в четвърти клас по математика и по български език и литература, на които се явиха съответно - 58 512 ученици и 58 296 ученици. На 16 май е последното национално външно оценяване в четвърти клас, което е по "Човекът и обществото".

Изпитването за всеки от учебните предмети е писмено, организира се едновременно за учениците от всички паралелки от четвърти клас в училището, в което се обучават децата. Започва в 10.00 часа на определения ден, продължава един учебен час (40 минути), а за учениците със специални образователни потребности - два учебни часа.

Тестовете по математика, по "Човекът и обществото" и по "Човекът и природата" съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и три задачи от отворен тип. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. 

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и на родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика.
Коментари: 0