Депутатите ще избират членовете на енергийния регулатор

ДКЕВР се преименува на КЕВР, решиха още народните представители

Депутатите ще избират членовете на енергийния регулатор
152 ~ 2 мин. четене
Членовете на енергийния регулатор ще се избират изцяло от Народното събрание. Това решиха депутатите, които одобриха на второ четене текстове от Закона за енергетиката, предложени от Министерския съвет.

ДКЕВР занапред ще се нарича Комисия за енергийно и водно регулиране/КЕВР/ и ще се избира от парламента. Решенията й ще се приемат с мнозинство повече от половината от членовете й. Регулаторът ще е постоянно действащ, независим от изпълнителната власт орган от деветима вместо досегашните седем членове. 

КЕВР ще разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на ВиК услугите и постъпилите жалби в два състава -"Енергетика", който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист. Вторият състав е "Водоснабдяване и канализация".

Не се допуска гласуване "въздържал се", решенията се приемат с мнозинство повече от половината от членовете. Комисарите ще се избират след проведена публична процедура. Предложения могат да правят народните представители и парламентарните групи.

Парламентът ще избира поотделно председателя и останалите членове на КЕВР. Изборът на нови комисари ще се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите. Членовете ще изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новия състав.

Според приетите правила, комисарите не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

Заседанията на регулатора са открити и закрити. В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.

Заседанията са открити, когато се разглеждат заявления или искания за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия, както и за утвърждаване на цени. Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия и на ВиК операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, протоколите от проведени открити и закрити заседания и обществени обсъждания, решенията на комисията, включително начина, по който са гласували членовете на комисията и мотивите на всеки гласувал "против".


Подкрепи Economic.bg