ЕИФ и „Джобс“ обединяват усилията си в подкрепа на българския малък и среден бизнес

Гаранцията по Програма „EaSI“ ще мобилизира 10 млн. лв. в полза на 320 микропредприятия

ЕИФ и „Джобс“ обединяват усилията си в подкрепа на българския малък и среден бизнес

Снимка: ББР

Автор: ББР

Европейският Инвестиционен Фонд  (ЕИФ), част от групата на ЕИБ, сключи първото гаранционно споразумение  за микрофинансиране в България по Програмата на Европейската комисия за заетост и социални иновации ("EaSI "). Споразумението беше подписано с МФИ „Джобс“, дъщерно дружество на Българската банка за развитие.

Програмата ще подпомогне малка небанкова финансова институция, насочена към дребния предприемачески сектор в България, чрез подобряване на достъпа до финансови услуги и потенциален мултиплициращ ефект върху създаването на работни места и местното икономическо развитие.

Сделката е подкрепена с гаранция от бюджета на ЕС по Инвестиционния план за Европа (Плана Юнкер) и неговият Европейски фонд за стратегическо развитие (ЕФСИ ), който позволява на Групата на Европейската инвестиционна банка да инвестира в повече и често по-рискови операции.

Гаранцията по Програма „EaSI“, която ще мобилизира 10 млн. лева (приблизително 5,1 млн. евро) в полза на 320 микро-предприятия, ще подкрепи инвестиционни и оборотни кредити, както с фиксиран погасителен план, така и  револвиращи кредити. Тя ще обхваща и микро-лизинг операции, предоставени на микро-предприятия и самостоятелно заети лица, работещи в различни сектори на икономиката, включително на стартиращи предприятия, с особен акцент върху предприятията, създадени от млади предприемачи, жени, занаятчии и дребни фермери.

Портфейлът от микро-кредити по Програма „EaSI“ е насочен към всички български региони. Предлагането на продукта ще се осъществява чрез клоновете на МФИ „ДЖОБС“ и Българската банка за развитие, местни агенции на Министерството на труда, мрежи на бизнес центровете и потенциално различни платформи за онлайн кредитиране.

Алесандро Тапи - Главен директор инвестиции на ЕИФ, заяви: „Тази операция между ЕИФ и МФИ „ДЖОБС“, осъществена за първи път в България, ще подобри достъпа до финансиране за микро-предприятия, особено в селските райони, характеризиращи се с по-бавно икономическо развитие. Със своя потенциален мултиплициращ ефект върху създаването на работни места и местното икономическо развитие, програмата допринася за подобряване на жизнения стандарт на семействата на предприемачите и за развитието на съответните местни общности в по-слабо развитите региони.“

Мариан Тисен, Комисар по  заетостта, социалните въпроси, умения и трудова мобилност каза: “Радвам се, че се реализира първото гаранционно  EaSI споразумение в България. Благодарение на подкрепата на ЕС по програмата за заетост и социални иновации около 320 микро-предприятия в България ще имат по-добър достъп до финансиране. Това е отличен пример на Европейския стълб на социалните права в действие, подкрепящ заетостта и равните възможности за всички, включително жените и младите предприемачи в селските райони, които са изправени пред трудности при достъпа до финансиране, за да започнат и развиват бизнеса си“.

Ангел Джалъзов, изпълнителен директор на МФИ „Джобс“ към ББР: „ Програмата EaSI е финансов инструмент на ЕС за насърчаване на високо ниво на качествена и устойчива заетост, гарантираща адекватна и прилична социална защита, преодоляване на социалното изключване и бедност и подобряване на условията на труд. Опирайки се на своя механизъм за споделяне на риска, МФИ „ДЖОБС“ ще подобри достъпа на микрофинансиране за уязвими групи и микро-предприятия. Целевите групи, които имат проблеми с достъпа до конвенционалния кредитен пазар, ще получат мощен инструмент за бъдещо развитие. Това е първото пряко споразумение между МФИ „ДЖОБС“ и ЕИФ съгласно ЕФСИ 2 ( Плана Юнкер) и е логично продължение на нашето участие в Програмата за микрофинансиране „Прогрес“. Гаранцията  EaSI е и четвъртото споразумение на ЕФСИ между Групата на ББР и Групата на ЕИБ.“

Гаранционната схема по Програма EaSI  стартира през юни 2015 г. Тя се финансира от Европейската комисия и се управлява от Европейския инвестиционен фонд. Микро-предприятията,  които искат да кандидатстват за заем по EaSI, могат да се свържат с клоновете на Микрофинансиращата институция „ДЖОБС“.

ЕИФ няма да предоставя пряка финансова подкрепа на предприятия, но ще прилага механизма чрез местни финансови посредници като микро-финансиращи институции, институции за социално финансиране и гаранционни институции, както и банки, действащи в страните-членки на ЕС и други страни, които участват в Програмата EaSI. Тези посредници ще бъдат в пряк контакт със заинтересованите страни, за да предоставят подкрепа по Гаранцията EaSI.

За Програмата за заетост и социални иновации

Програмата на Европейската комисия за заетост и социални иновации („EaSI“) цели да подкрепи ЕС в поддържането на високо ниво на заетост, адекватна социална защита, борба срещу социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд. Частта за микро-финансиране и социално предприемачество на Програмата EaSI осигурява подкрепа на финансовите посредници, които предлагат микро-кредити за предприемачи и финансират социални предприятия. Целта е да се увеличи достъпът до микро-финансиране, което включва микро-кредити, т.е. заеми до 25 000 евро, по-специално за уязвими лица и микро-предприятия. Освен това за първи път Европейската комисия подкрепя социалните предприятия чрез инвестиции до 500 000 евро. В момента подкрепата за микро-финансиране и социално предприемачество се осъществява чрез Гаранцията EaSI, която дава възможност на финансовите посредници да достигнат до (потенциални) предприемачи, които не биха могли да получат финансиране поради рискови съображения. Програмата включва и  се прилага и чрез „EaSI Прозорец за инвестиции в изграждане на  капацитета“, за да засили капацитетът на финансовите посредници в областта на микро-финансирането и социалното финансиране предимно чрез капиталови инвестиции. Европейската комисия избра ЕИФ за приложението на гаранцията EaSI и EaSI Прозорец за инвестиции в изграждане на капацитета.

Освен това Комисията засилва социалното измерение на ЕФСИ, както за микро-финансиране, така и за социално предприемачество. Очаква се общият размер на подкрепата за тези области да нарасне (от 193 млн. евро по Програма EaSI) до около 1 млрд. евро, което ще мобилизира допълнителни инвестиции за около 3 млрд. евро.

Коментари: 0