“Евроинс“ приключи програмата си за капитализация

Прегледът на активите показа, че установеният в началото на миналата година дефицит е покрит напълно

“Евроинс“ приключи програмата си за капитализация
3956 ~ 2 мин. четене
Застрахователният холдинг "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ) приключи програмата за капитализиране на своите дъщерни компании. Публичното дружество смята, че планът е завършил успешно, което беше потвърдено в петък с резултатите от прегледа на балансите на застрахователните дружества в България.

През 2016 г. капиталът на застрахователния холдинг беше увеличен със 195.58 млн. лв. чрез емитирането на корпоративни облигации. Целта на емисията беше да се осигурят средства за финансирането на експанзията на ЕИГ и за подкрепа на неговите дъщерни компании.

През декември част от средствата - 44 млн. лв., бяха предоставени на дъщерното дружество на холдинга в Румъния, с което капиталът на „Евроинс Румъния“ нарасна до 530 млн. леи.

Още близо 15 млн. лв. бяха използвани за капиталова подкрепа на четирите дъщерни дружества на ЕИГ в България - „ЗД Евроинс“ АД, „Евроинс Живот“ АД, „Евроинс - Здравно Осигуряване“ АД и „ЗД ЕИГ Ре“ АД, които средства компенсират изцяло направените от одитора корекции в балансите им (по-долу в таблицата).

„С предприетите мерки през 2016 г. отговорихме напълно на изискванията на „Платежоспособност II“ и осигурихме стабилна основа за здравословен и устойчив растеж на застрахователния ни бизнес в Югоизточна Европа. Тази година ще се фокусираме върху утвърждаване и разрастване на пазарните ни позиции“, коментира Кирил Бошов, главен изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп“.

По отношение на прегледа на баланса на специализираната в общото застраховане „ЗД Евроинс", установеният дефицит е покрит напълно, като в бъдеще ще бъдат проверени договорите за предоставените средства, съобщават от компанията.

Прегледът на балансите на холдинга и дъщерните му дружества бе проведено от френската одиторска и консултантска компания Mazars Group. Оценката на одитора, както и предприетите от ЕИГ през второто полугодие на 2016 г. капиталови мерки в подкрепа на бизнеса на подразделенията на холдинга, потвърждават стабилната капиталова позиция и платежоспособност на "Евроинс Иншурънс Груп" и неговите застрахователни дружества в България.

Те също така показват, че ЕИГ и дъщерните му дружества имат достатъчно капитал и собствени средства, с които отговарят напълно на изискванията на европейската директива „Платежоспособност II“ и осигуряват предвиденото от закона покритие на двата ключови показателя за стабилност в застрахователния сектор - капиталово изискване за платежоспособност (КИП) и минимално капиталово изискване (МКИ).

Във връзка с констатираните от Mazars Group корекции на групово и индивидуално ниво към 30 юни 2016 г., "Евроинс Иншурънс Груп" ги покрива и компенсира напълно с внесените през второто полугодие в капитала на холдинга 63.5 млн. лв. и постигнатите положителни финансови резултати за годината. Това се потвърждава и в публикувания от КФН доклад за прегледа на балансите на застрахователите.

Като част от мерките за оптимизиране на застрахователния бизнес на холдинга в България, беше взето решение и за вливане на „Евроинс – Здравно Осигуряване“ АД в „ЗД ЕИГ Ре“ АД. Документите за целта вече са внесени в Комисията за финансов надзор. С вливането капиталът на „ЗД ЕИГ Ре“ АД ще се увеличи допълнително и по този начин в дружеството ще бъде създаден солиден буфер, надхвърлящ значително минималните изисквания за покритие на КИП и МКИ.
Подкрепи Economic.bg