\"Ай Си Джи Би\" ще бъде част от газовата връзка с Румъния и Гърция

Днес бе подписана декларация с българския, гръцкия, румънския и унгарския преносен оператор

\

"Ай Си Джи Би", компанията, отговаряща за изграждането на газовата връзка между България и Гърция, подписа декларация с българския, гръцкия, румънския и унгарския преносни оператори.  Подобно споразумение е необходимо, тъй като дружеството ще бъде част от операторите на Вертикалния коридор за пренос на газ. Декларацията бе подписана по време на среща на Групата на високо равнище за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа, организирана от Европейския съюз на 8-и и 9-и септември в Будапеща, Унгария.

Декларацията изразява обединяването на усилията на операторите за съвместно развитие на мрежите за пренос на природен газ и изграждането на Вертикален газов коридор. „Това е сериозно признание за ключовата роля на интерконектора Гърция-България за енергийната сигурност и диверсификация на източниците за доставка на природен газ за Европа и региона, както и стъпка в посока междусистемна свързаност“, подчертаха Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД.

Преди подписването на съвместната декларация от преносните оператори, министрите на енергетиката на Гърция, България, Румъния и Унгария сложиха подписите си под съвместна декларация в подкрепа на Вертикалния коридор. Предстои подписване на Меморандум за разбирателство между операторите и Ай Си Джи Би, като бъдещ оператор.

На срещата на високо равнище Европейската комисия отчете и значителния напредък на проекта Ай Джи Би, като част от Вертикалния коридор, а именно: вземането на окончателно инвестиционно решение, издаването на разрешителни, както и провеждането на обвързваща фаза на пазарния тест, като следваща важна стъпка за развитието на ключовия проект Ай Джи Би, който се радва на сериозна политическа подкрепа от България и Гърция.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. 

В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, техническият капацитет може да се увеличи до 5 млрд.м3/година, с допълнително изграждане на компресорна станция и с капацитет за обратно подаване (от България към Гърция). Налице е подписан Меморандум за разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

Коментари: 0