Икономическата активност през второто тримесечие се забавя

Това се дължи основно на приходите от ДДС и общия бизнес климат

Икономическата активност през второто тримесечие се забавя
3656 ~ 2 мин. четене

Икономическата активност през второто тримесечие на годината спрямо първото се е забавила, отчитат от Министерството на финансите.

Резултатът е получен на базата на петнадесет макроикономически променливи, които се включват в състава на индикатора на икономическата активност (ИИА). Той се явява алтернатива на БВП като обобщаващ измерител на икономическата активност в страната, като динамиката на двата показателя имат сходен характер през повечето периоди на наблюдение.


Все пак стойността на ИИА за второто тримесечие на годината е положителна. Значителното забавяне при показателя е в съответствие с динамиката на БВП, чийто темп на растеж се забавя до 2,4 % в реално изражение. За сравнение, през първото тримесечие на 2015 г. ИИА достигна най-високата си стойност за последните четири години. 

Основните причини за отчетеното забавяне при ИИА през второто тримесечие на годината се дължат на по-слабото повишение на приходите от ДДС – едва с 5,8 % спрямо 21,8 % през първото тримесечие на годината. Забавя се и растежът на постъпленията при сделки в страната и вътреобщностно придобиване от 49,6 % до 10,9 %. Очакванията на предприемачите за бизнес климата в търговията на дребно се влошават. В сектора темпът на растеж на оборота се забавя до 1,3 % през второто тримесечие на годините, отчитат още от министерството.

Повишената икономическа активност се дължи на фактори от вътрешното търсене, основно на възстановен растеж на инвестициите и потреблението на правителството.

Лихвените проценти по дългосрочните кредити в лева показват по-нисък темп на намаление, като тази тенденция се обуславя от активността на нефинансовите предприятия.

В сектор индустрия са отчетени благоприятни очаквания на предприемачите за достатъчни поръчки и това е ускорило индексът на произведената продукция до 4,3 % на годишна база. В рамките на преработващата промишленост, основен принос имат производство на основни метали и метални изделия, производство на изделия от кау чук и пластмаса и производство на електрически съоръжения, където е отчетено ускоряване в годишния темп на растеж на оборота за износ.

През текущия период потреблението и вноса в страните от ЕС-28 продължават повишението си, което оказва положително влияние върху експортно ориентираните дейности в промишлеността.

Подкрепи Economic.bg