Какво иска бизнесът от бъдещите си служители

Проектът бе финансиран от ОП \"Развитие на човешките ресурси\"

Какво иска бизнесът от бъдещите си служители
164 ~ 2 мин. четене
Близо 1 000 студенти от Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ вече се обучават по 39 обновени учебни програми, съобразени с изискванията на бизнеса и публичния сектор. Те са финансирани от ОП "Развитие на човешките ресурси" и се прилагат в направление "Администрация и управление".

В рамките на проекта бе проведено национално представително проучване на потребностите на бизнеса и публичния сектор за оценка на професионалната квалификация и практическите умения на младите специалисти. В него участваха 502 респондента - ръководители на компании и структури на държавните и местни власти и специалисти по подбор на персонал. Проучването обхвана представители на 382 компании, 60 държавни и 60 общински администрации.

Резултатите показаха, че е необходимо въвеждане на обучение, което да стимулира проявяване на инициатива, работа в екип, комуникативни умения и социални компетенции сред бъдещите служители в бизнеса и администрацията.

Работата в екип е водещо изискване за почти 80% от анкетираните. За над 70% са важни добрите комуникационни умения, а за над 50% способността за работа под напрежение. Владеенето на чужди езици и добрата компютърна грамотност са изведени като основни препоръки съответно от 39% и 35% от анкетираните.

Сред основните цели на проекта беше и повишаването на мотивацията за учене и за усъвършенстване на компетенциите на студентите в посока подобряване на практическите им умения. За нейното постигане бяха формирани екипи между преподаватели от УНСС и водещи представители на бизнес организации и публични институции. 

Бяха проведени 9 кръгли маси и 3 семинара за поетапно обсъждане напредъка по проекта. Организирано бе и информационно събитие - Ден на отворените врати, в което участие взеха преподаватели - експерти по проекта, студенти, представители на работодателски организации и външни експерти, съавтори на учебните програми.

Проектът се реализира от УНСС чрез факултет "Управление и администрация" с безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда". Партньор по проекта е "ФРМС" Консулт ЕООД.


Подкрепи Economic.bg