\"Каменица\": Във водата за бирата няма уран

Пивоварната в Хасково разполага и със сертифицирани собствени водоизточници

\

„Каменица“ АД гарантира липсата на уран над допустимите норми и чистота на водата, влагана в производството на всички продукти, произвеждани в пивоварната на компанията в град Хасково. Това се казва в официално становище на компанията, разпространено до медиите, по повод откритото над допустимите норми съдържание на уран във водата в Хасково.

За да гарантира 100% чиста вода за производството, пивоварната на „Каменица“ АД в гр. Хасково разполага с изключително модерна инсталация за допълнително пречистване на водата чрез т.нар. „обратна осмоза“*. Според Световната здравна организация обратната осмоза е един от най-ефикасните методи за пречистване на водата, който постига на около 100% пречистване от уран. При проведените извънредни изследвания на 11.04.2017 г. измерената стойност на съдържание на уран във водата след предварителна обработка през инсталацията на „обратна осмоза“ и преди влагането и в производство е 0,005 mg/l. при допустими 0,03 mg/l., т.е. шест пъти под допустимата норма за питейна вода.

Тези данни се потвърждават и от официално проведените тестове и от заключението на Националния център по радиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването (Изх. № РД-02—7-75/18.04.2017 г. ): „от резултатите е видно, че: „Каменица“ АД са взели превантивни мерки чрез монтиране на съоръжение за пречистване на водата, влагана в производството, базирана на обратна осмоза. Резултатите показват, че по радиологичен показател съдържание на естествен уран, пречистената вода отговаря на изискванията на Наредбата, като стойността на естествения уран на пречистената вода е многократно по-ниска от тази от централното водоснабдяване“.

Съгласно действащото законодателство точката за мониторинг и контрол на водата в пивоварната ни в Хасково е след предварителната ѝ обработка през инсталацията на „обратна осмоза“ и преди влагането ѝ в производството. В тази точка стойностите за наличие на уран са миниум 6 пъти по-ниски от допустимите стойности. Именно тези последни показатели на водата след допълнително ѝ омекотяване и пречистване през „обратната осмоза“ ни дават основание да заявим, че водата, която влагаме в пивопроизводството е на 100% чиста. 

Пивоварната в Хасково разполага и със сертифицирани собствени водоизточници – 4 кладенеца на територията на завода, които се използват за производството на пиво. Пробите от тази седмица на водата в тези 4 собствени водоизточника показват стойности под допустимите норми за уран. Пивоварната е свързана към градската водоснабдителна мрежа като се използва приоритетно за битови и хигиенни нужди. В някои пикови моменти на производство към водата от собствените ни ресурси се добавя и вода от градската водоснабдителна мрежа. Тези добавени количества могат да достигнат до около 30%, в зависимост от конкретния момент, като тази вода се смесва с водата от собствените водоизточници на пивоварната и така смесена преминава през инсталацията за допълнително пречистване чрез „обратна осмоза“. Така обработената вода се влага в производството.

Поради изключителната важност за населението и като част социалната отговорност на нашата компания, разглеждаме възможностите за оказване на съдействие и помощ на местните власти и населението за доставка на чиста вода, обособено след потвърждаването на чистотата на нашите кладенци. Заявяваме и своята готовност за съдействие за споделяне на опита ни, натрупан във внедряването на технологии и процеси за пречистване на питейна вода и в пречистване на водите от отпадните процеси.

Компанията продължава внимателно да следи развитието на ситуацията, като са взети всички необходими мерки за още по-стриктно спазване на високите изисквания за контрол на безопасност и качество на нашите продукти.

Коментари: 0