КЕВР прие по-малко увеличение на цената на газа

Решението на регулатора не удовлетвори поискания от \"Булгаргаз\" ръст на цената

КЕВР прие по-малко увеличение на цената на газа

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие 2.6-процентно увеличение на цената на природния газ от 1 април 2018 г. спрямо първите три месеца на годината.  Това става ясно от официално съобщение на регулатора.

Цената, на която "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, ще е в размер на 361.82 лв. за 1000 куб. м, или 34.04 лв./MWh (без акциз и ДДС).

Увеличението няма да доведе до промяна на цената на топлинната енергия през ІІ-то тримесечие, както и на цената на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулирания пазар.

Решението на КЕВР не потвърди поисканото от „Булгаргаз“ увеличение на цената на природния газ с 4.82%, тъй като Комисията установи, че през 2017 г. дружеството е реализирало надвзет приход и направи отрицателна корекция. Общественият доставчик обаче се закани да съди Комисията, ако не приеме по-голямото увеличение.

При утвърждаване на цената на природния газ КЕВР отчита условията по действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт" и прилага изцяло залегналата в него методика, съгласно която се вземат предвид движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и промените в курса на щатския долар спрямо лева. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Към момента на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда и поради това Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, като се произнася с отделни ценови решения за всяко тримесечие на годината.

 В утвърдената от КЕВР цена на природния газ от 361.2 лв. за 1000 куб. м. са включени: компонентът за услугата „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 5.42 лв./1000 nm3, както и компонентът "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 1,37 лв./1000 nm3, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен, съгласно Плана за действие при извънредни ситуации.

В тази цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Коментари: 0