КФН ще направи още една проверка на застрахователите и пенсионните фондове

Този път ще се използват данните за финансовото състояние на дружествата към края на 2016 г.

КФН ще направи още една проверка на застрахователите и пенсионните фондове
4133 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Две седмици след обявяването на резултатите от мащабната независима проверка на активите на застрахователните и пенсионните компании, Комисията за финансов надзор (КФН) ще направи нова. Финансовият регулатор ще вземе предвид състоянието на балансите към 31 декември 2016 г., докато предишната проверка взимаше резултатите към 30 юни 2016 г. Целта на КФН е да отчете промените след тази дата и да се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития.

С цел да се гарантира траен ефект от извършения преглед на застрахователите и презастрахователите от назначените висококвалифицирани независими външни експерти е необходимо да се извърши проверка от независими външни експерти към 31 декември 2016 г., се казва в становището на КФН.
Комисията за финансов надзор ще оповести окончателен списък на независимите външни експерти, които отговарят на изискванията за участие в проверките на 22 февруари 2017 г.
За застрахователите с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз проверката следва да обхване образците за количествено отчитане по Платежоспособност 2, а за застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз - годишните справки по Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.

Проверките на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група, както и на активите на пенсионните фондове към 31.12.2016 г. следва да се извършат като изпълнение на договорени процедури съгласно МОС 4400 в съответствие с методологии, приети от КФН, и базирани изцяло на методологиите, приети от КФН за целите на прегледите към 30 юни 2016 г. За целите на проверките независимите външни експерти следва да използват за база резултатите от извършения към 30 юни 2016 г. преглед на съответното поднадзорно лице, като вземат предвид резултатите от проверките за съпоставимост, оповестени в обобщения и окончателния доклад. Независимите външни експерти следва да отчетат настъпилите промени в периода между 30 юни и 31 декември 2016 г.

Аналогично, за целите на осъществявания надзор върху пенсионните фондове е необходимо независимите външни експерти да извършат проверка на активите им към 31 декември 2016 г. във връзка с отразяването на резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове към 30.06.2016 г., като се отчетат настъпилите промени след тази дата и се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития.

За застрахователите на индивидуална основа резултатите от проверката следва да бъдат представени в КФН в срок до 22 май 2017 г. За застрахователите на ниво група резултатите от проверката следва да бъдат представени в КФН в срок до 3 юли 2017 г. Те трябва да бъдат отразени от застрахователите и презастрахователите с право на достъп до единния пазар на ЕС в подаваните от тях годишни образци за количествено отчитане по Платежоспособност 2 съгласно чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ. За застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз резултатите от проверката трябва да бъдат отразени в годишните справки по Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите.

За пенсионните фондове резултатите от проверката следва да бъдат представени в срок до 31 март 2017 г.

Проверката на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група, ще се счита от КФН за изпълнение на изискването за заверка на годишните справки по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ, в случаите когато проверката е извършена от независим външен експерт, който е и одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.
 
Проверката трябва да се извърши от независими външни експерти, които ще бъдат включени от КФН в списък на допуснатите да извършат проверките независими външни експерти въз основа на критериите, посочени в поканата. Крайният срок за подаване на заявления за допускане в списъка на независими външни експерти е 21 февруари 2017 г. Независимите външни експерти, които са участвали в завършилите прегледи на балансите на застрахователите и презастрахователите и на активите на пенсионните фондове, и които не са били изключвани от списъка на одобрените независими външни експерти, могат да участват в настоящата процедура само въз основа на уведомление за интерес от тяхна страна до КФН, без да е необходимо да представят документи.Подкрепи Economic.bg