Корпоративният дълг на „Евролийз“ ще се търгува на БФБ

Емисията е разпределена в 1250 броя обикновени облигации на стойност 1.25 млн. евро

Корпоративният дълг на „Евролийз“ ще се търгува на БФБ
„Евролийз Груп” ЕАД – лизинговата компания в групата на „Еврохолд България“ АД, получи разрешение от Комисията за финансов надзор (КФН) да пусне за търговия на Българската фондова борса облигации на стойност 1.25 млн. евро.

Емисията е разпределена в 1250 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с единична номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка.

Облигациите са издадени на 6 юли 2017 г., с падеж на 6 юли 2023 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3.75% и с периодичност на лихвените плащания на 6 месеца.
Коментари: 0