Очакванията на строителните предприемачи се влошават

Бизнес климатът в строителството се понижава с 2.2 пункта през ноември

Очакванията на строителните предприемачи се влошават

Снимка: Economic.bg/Архив

След лекия оптимизъм през октомври негативните настроения на строителния бранш се върнаха през ноември, показват резултатите от бизнес анкетите на НСИ. Общият показател на бизнес климата през ноември се е повишил с 0.6 пункта, като спадът от 2.2 пункта при строителството се компенсира от ръстовете при промишлеността, търговията на дребно и услугите.

Понижението на съставният показател „бизнес климат в строителството“ се дължи на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са също по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните затруднения за дейността на предприятията. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 1.8 пункта в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Основните фактори, затрудняващи бизнеса, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила. Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 1 пункт в сравнение с октомври в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчиците през следващите три месеца също остават благоприятни. Конкуренцията в бранша продължава да бъде основната пречка за бизнеса, следвана от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. Относно продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва приблизително нивото си от предходния месец. Очакванията на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са по-оптимистични, като и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват. Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на първия фактор. По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище.
Коментари: 0