От 2000 до 1500 лв. заплати в телекомуникациите, финансите и енергетиката

Средното възнаграждение за септември 2015 г. е 885 лева, сочат данни на НСИ

От 2000 до 1500 лв. заплати в телекомуникациите, финансите и енергетиката

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2015 г. е 879 лв., за август - 858 лв., и за септември - 885 лева. Това сочат данните на НСИ, представени днес.


През третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 874 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2015 г. с 0.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” - със 7.8%, „Образование” - с 2.5%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”- с 2.1%.

През третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.0% спрямо третото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - с 20.9%, „Култура, спорт и развлечения” - с 15.4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 13.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2015 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения” - 1 985 лева

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 570 лева

• „Финансови и застрахователни дейности” - 1 517 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Хотелиерство и ресторантьорство” - 573 лева

• „Други дейности” - 613 лева

• „Административни и спомагателни дейности” - 672 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4.1%, а в частния сектор - с 9.4%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2015 г. намаляват с 38.9 хил., или с 1.7% спрямо края на юни 2015 г., като достигат 2.27 милиона.

Спрямо края на второто тримесечие на 2015 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 22.1%, „Култура, спорт и развлечения” - с 6.8%, и „Други дейности” - с 4.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 1.6%, и „Образование“ - с 1.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.0 и 17.2%. В края на септември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 21.0 хил., или с 0.9% повече в сравнение с края на септември 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.4 хил., „Преработваща промишленост ” - с 5.7 хил., и „Транспорт, складиране и пощи” - с 4.4 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най- значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 9.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.1%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 3.4%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2015 г. спрямо края на септември 2014 г. има в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 2.5 хил., а в проценти - в „Култура, спорт и развлечения” - с 2.8%.

Коментари: 0