Откриха нарушения по европроекти на малки фирми

Сметната палата установи неефективни контролни процедури

Откриха нарушения по европроекти на малки фирми
3722 ~ 3 мин. четене

Сметната палата установи неефективни контролни процедури при одита за съответствие на приоритетна ос „Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, за периода 01.01.2007 – 31.12.2012 г.

Одитът е извършен в Министерството на икономиката и енергетиката (сега  Министерство на икономиката), Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Приоритетната ос е насочена към насърчаване на инвестициите в модерни технологии и подобряване на управленските умения. Целта е да се повиши конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез инвестиране в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Бенефициенти са микро, малки и средни предприятия (по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия), юридически лица или еднолични търговци със седалище в България и са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не действат в качеството на посредник.

По приоритетна ос 2 за одитирания период са проведени 18 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общият първоначален бюджет на обявените процедури до 31.12.2012 г. е 1 187 188 810 лв., а на коригираният – 1 392 151 674,66 лв. По процедурите са подадени 5 616 проектни предложения като са сключени 1 875 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 980 704 747,15 лв., която е 70,44 на сто от размера на коригирания бюджет по приоритетната ос.

Поради дългия проверяван период от 6 години и големия брой проектни предложения и сключени договори за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ, при одита са проверени процедури и проекти, определени въз основа на случайна нестатистическа извадка.

 В резултат на извършения одит са направени следните изводи и заключение:

 Дейностите по подготовката и провеждането на процедурите за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са организирани в съответствие с изискванията на регламентите на Европейския съюз, планираните цели по програмата и действащото национално законодателство.

Въведените процедури за управление и изпълнение на проектите също в съответствие с действащото законодателство и регламентите на Европейския съюз.

Организацията на счетоводната отчетност и документирането на стопанските операции са в съответствие с действащото национално законодателство и указанията на Министерството на финансите.

Определените критерии за оценка при кандидатстване не дават точни и недвусмислени указания на оценителите и не създават предпоставки за ефективно оценяване. Голяма част от оценките по отделните критерии не са обосновани.

Няма регламентиран ред за определяне на председател и членове на оценителните комисии, така че квалификацията и професионалната им компетентност да кореспондират със спецификата на всяка от обявените процедури за подбор на проекти.

В Междинното звено - Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, вътрешният контрол върху отделните етапи на оценка е бил неефективен. В резултат на това протоколите от тях и оценителният доклад са коригирани нееднократно от ръководителя на Управляващия орган. Междинното звено е закрито от 01.05.2012 г.

Липсва критерий, оценяващ правилното представяне на разходите. Поради това са допуснати проекти с некоректно представени разходи за ДДС, които при верификацията са завишили процента на разходите (интензитета) по одобрената безвъзмездна финансова помощ.

При проверките на процедурите по мониторинг и верификация са констатирани несъответствия с действащите правила, различен подход от страна на Управляващия орган при идентични случаи, свързани с верификацията на разходи, недостатъчно ефективни контроли, които не са идентифицирали пропуски и грешки на бенефициентите.

Констатирани са отклонения в изпълнените индикатори спрямо заложените по договор. Открити са несъответствия на прилаганите критерии за избор на изпълнител спрямо предвидените в нормативните документи. По една от проверените процедури са установени несъответствия между допустими, договорени и придобитите стандарти. поради непоследователно прилагани контроли. Поради непоследователно прилагани контроли не са разкрити пропуски в документите, представяни от бенефициентите за възстановяване на разходи.

Установено е също, че процедурните и проектните досиета не са пълни, защото липсват правила за съдържанието, сроковете и систематизирането им.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg