Печалбата на банките за първите два месеца на 2018 г. е 189 млн. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 12.3 млрд. лв.

Печалбата на банките за първите два месеца на 2018 г. е 189 млн. лв.
През февруари 2018 г. балансовото число на банковата система нараства, като се наблюдава увеличение в кредитите и авансите, портфейлите с ценни книжа, депозитите и балансовия капитал. В размера и структурата на ликвидните активи няма съществена промяна и в края на февруари ликвидната позиция на банковия сектор остава висока. Това сочи статистиката на БНБ към края на февруари 2018 г.

Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2018 г. е 189 млн. лв. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за двата месеца са 64 млн. лв. Общата сума на активите нараства през февруари с 0.4% (390 млн. лв.) до 97.3 млрд. лв. Увеличават се балансовите суми на кредитите и авансите (с 1.8%) и на портфейлите с дългови и капиталови инструменти (с 0.5%). Делът на петте най-големи институции в активите на системата в края на февруари нараства до 59.1%. 

Брутните кредити и аванси се увеличават през отчетния месец с 0.5% (396 млн. лв.) с приноса на кредитния портфейл и на вземанията от кредитни институции. Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през февруари с 0.4% (198 млн. лв.) до 56.5 млрд. лв. Увеличение се наблюдава при кредитите за нефинансови предприятия (със 136 млн. лв., 0.4%) и за домакинства (с 68 млн. лв., 0.3%). Намалението при кредитите за други финансови предприятия и за сектор държавно управление е незначително. 

При депозитите в банковата система през месеца е отчетено нарастване с 0.4% до 83.4 млрд. лв. Увеличават се депозитите на домакинства (с 351 млн. лв., 0.7%), други финансови предприятия (с 33 млн. лв., 1.2%), нефинансови предприятия (с 19 млн. лв., 0.1%) и на сектор държавно управление (с 16 млн. лв., 0.7%). Намаляват депозитите на кредитни институции (със 109 млн. лв., 2.1%). 

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 12.3 млрд. лв., като през месеца се увеличава с 57 млн. лв. (0.5%) главно поради растежа на печалбата. 
Коментари: 0