Почти 10% ръст на посещенията в музеите

В страната има едва 59 кина и 47 библиотеки с по над 200 000 произведения, сочи статистиката

Почти 10% ръст на посещенията в музеите
432 ~ 5 мин. четене
НСИ представи статистически данни за 2016 г. в областта на културата. Те осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО

Музеи

Към 31.12.2016 г. в страната функционират 195 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. По тематичен обхват те се разделят на 88 общи и 107 специализирани музея (включително художествени галерии). 

През 2016 г. движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7 360 хил. фондови единици и в сравнение с 2015 г. техният брой намалява с 2.4%. Цифровизирани са 334 хил. фондови единици, което е с 5 хил. повече в сравнение с предходната година. Посещенията в музеите през 2016 г. са 5 230 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 9.8%. Приблизително една четвърт от тях (1 223 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 271 хил., или с 36.8%, в сравнение с предходната година.

Общите приходи на музеите през 2016 г. са 56 375 хил. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 12.5%. От тях размерът на бюджетната субсидия е 43 000 хил. лв. (76.3%), приходите от посещения са 7 690 хил. лв. (13.6%) и от европейски програми и проекти - 745 хил. лева (1.3%). 
Общият персонал на музеите през 2016 г. е 3 150 души и се увеличава с 4.3% в сравнение с 2015 година. 
През 2016 г. в музеите са използвани 1 375 компютъра за административни цели, 608 - за съхранение на бази данни, и 188 - за предоставяне на данни на посетителите. 

Сценични изкуства 

През 2016 г. в действащите 75 театъра в страната са организирани 15 162 представления, посетени от 2 295 хил. зрители, като в сравнение с 2015 г. представленията се увеличават със 7.0%, а посещенията - с 5.8%. Средният брой посетители на едно представление намалява от 153 лица през 2015 г. на 151 лица през 2016 година. 

Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2016 г. е следното: 
• 36 драматични театъра с 6 110 представления; 
• 23 куклени театъра с 5 545 представления; 
• 7 драматично-куклени театъра с 1 987 представления; 
• 7 оперни и балетни театъра с 1 130 представления; 
• 2 оперетни театъра с 390 представления.

Приходите на театрите през 2016 г. са 79 008 хил. лв., от които 19 585 хил. лв. (24.8%) са приходи от билети и от участия в турнета в страната и в чужбина. 

През 2016 г. в страната развиват дейност 58 музикални колектива - 5 филхармонии, 29 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 24 оркестъра. Представленията на тези колективи намаляват със 7.8%, а посещенията - с 3.3% в сравнение с 2015 година. Дружества, сдружения и музикални компании са организирали 12 рецитала (художествено слово), посетени от 2 200 зрители. През 2016 г. са осъществени 1 079 концерта, посетени от 443 хил. лица. Най-често са организирани естрадни концерти (поп, рок, фолк и др.) - 383, посетени от 204.1 хил. лица, което е 46.1% от всички посетители на концерти.

Библиотеки 


През 2016 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици са 47, и намаляват с една спрямо предходната година. Фондът се състои от 33 823 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. С най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 55.7% (18 823 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, микроформи, патенти и стандарти) - 29.7% (10 045 хил.), и продължаващите издания - 14.6% (4 955 хиляди). 

Регистрираните читатели са 239 хил., което е с 1.8% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 3.1% и достигат 4 315 хиляди. Заетият библиотечен фонд средно на един читател e 29 бр. за 2016 г. и остава непроменен спрямо 2015 година.

В Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” през 2016 г. има регистрирани 8 041 хил. библиотечни документа, което е с 44 хил. повече в сравнение с предходната година. Библиотечният фонд в 26-те регионални библиотеки в областните центрове е 11 814 хил., като заетият библиотечен фонд в тях намалява с 58 хил. (1.5%) в сравнение с 2015 година.

Аудио-визуална дейност 

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност. 

Филмово производство 

През 2016 г. са произведени общо 106 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, от тях 61 за киномрежата, 45 за телевизията, в т.ч. 3 сериалa с общо 106 епизода. Произведените пълнометражни филми са 35 (33 за киномрежата и 2 за телевизията) и се увеличават с 34.6% спрямо предходната година. Произведените късометражни и среднометражни филми са 71, от които 8 игрални, 46 документални и образователни и 17 анимационни. В сравнение с 2015 г. производството на този вид филми намалява с 21.1%. 

Кина 

В края на 2016 г. кината в страната са 59, а киноекраните - 220, което e повече в сравнение с 2015 г. съответно с 4 и 14. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществени 65.5% от всички прожекции и 71.5% от посещенията.

През 2016 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 5.2%, а посещенията - с 3.9%. Прожектирани са 7 396 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 650 български, 1 874 европейски, 4 306 от САЩ и 566 от други страни. Най-голям е броят на кината в Югозападния район - 20 със 168 хил. прожекции, посетени от 3.0 млн. зрители. В столицата функционират 16 кина със 101 екрана, в които са прожектирани 3 011 филма.

Радиопрограмна дейност 

През 2016 г. в страната извършват дейност 84 лицензирани и регистрирани радиооператори, които са излъчили 710.3 хил. часа радиопредавания, или с 0.8% (5.7 хил. часа) повече в сравнение с 2015 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 44.5%, следвани от новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) - 12.2%, и информационно- тематичните - 12.0%. Делът на програмите за изкуство и култура е 2.2%, а на образователните програми - 1.3%. Излъчените реклами са 5.7% (40.3 хил. часа) от всички предавания.

Телевизионна програмна дейност 

През 2016 г. в страната функционират 121 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора, което е с 5 повече от предходната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 783.5 хил. часа, или със 7.1% повече в сравнение с 2015 година. Специализираните предавания са разпределени по часове, както следва: - художествени предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) - 190.0 хил. часа (24.2% от общия брой часове); - музикални предавания - 103.5 хил. часа (13.2%); - новини (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) - 67.4 хил. часа (8.6%); - реклами - 45.0 хил. часа (5.7%); - образователните предавания - 11.0 хил. часа (1.4%).
Коментари: 0