3,2% ръст на безработните през октомври

14 168 свободни работни места са заявени от работодатели на първичния пазар

3,2% ръст на безработните през октомври

През октомври равнището на регистрираната безработица е 6.7%, като нараства с 0.2 процентни пункта спрямо септември. За ползване на посредническите услуги в бюрата по труда вече интензивно се регистрират приключилите работа в летните сезонни дейности, предимно в областите Бургас и Варна. В сравнение с октомври 2016 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.2 процентни пункта.

Регистрираните безработни в края на месеца са 220 172. Техният брой се увеличава спрямо предходния месец с 3.2%, а спрямо година по-рано се отчита значително намаление – от 14.7%. От новорегистрираните безработни през октомври 1 054 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и посредниците в бюрата по труда и техните партньори от началото на годината достига 10 389 лица.

Предоставяните в бюрата по труда услуги са насочени освен към безработни лица и към заети, учащи и пенсионери. През месеца като търсещи работа са регистрирани общо 1 205 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината вече е 4 379.

20 456 лица през октомври са постъпили на работа по данни на Агенцията по заетостта, с което общият брой на устроените през десетте месеца на 2017 достига 208 260. Значителен е делът на започналите работа в реалната икономика – 81.8% от общо постъпилите. В резултат на активните мерки за насърчаване на заетостта през месеца в субсидирана заетост са включени общо 3 727 безработни лица, в т.ч. 1 483 по проекти, финансирани по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси. За периода януари – октомври общо 26 782 безработни лица са устроени на работни места, субсидирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд.

В съответствие с увеличеното търсене на квалифицирана работна сила Агенцията по заетостта продължава обученията за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Включените безработни в обучение през месеца наброяват 143 лица, а от началото на годината броят им е 17 563. Провеждат се и групови срещи за професионално ориентиране и активно поведение на пазара на труда. В мероприятията за професионално ориентиране и активиране са участвали 13 321 безработни лица.

14 168 свободни работни места на първичния пазар са заявили работодателите, като над половината от тях са от частния сектор - 75.3%. Бизнесът търси работна сила в следните икономически дейности: преработваща промишленост (4 435); търговия (2 445); хотелиерство и ресторантьорство (1 017); административни и спомагателни дейности (1 002); строителство (859); образование (656); държавно управление (651); транспорт, складиране и пощи (627); операции с недвижими имоти (370) и др.

Най-търсените професии по заявени работни места в бюрата по труда са работници в добивната и преработваща промишленост; оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, камериери и т.н.); квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; преподаватели; монтажници и др.

Коментари: 0