С европроект КРЕЕО ще повиши конкурентоспособността си

На събитие в София ще бъдат представени основната цел на проекта

С европроект КРЕЕО ще повиши конкурентоспособността си
316 ~ 2 мин. четене
СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ” (КРЕЕО), в качеството си на Бенефициент по проект „Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление“, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП №BG16RFOP002-2.009-0031-C01, по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел информиране за напредъка по проекта.

Събитието ще се състои на 06.07.2018 г. от 10.00 часа в сградата на ЦЕРБ ЕАД - член на  СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ” (КРЕЕО),  с адрес гр. София 1220, ж.к. Военна Рампа, ул. „Локомотив“ №1.

На събитието ще бъдат представени основната цел на проекта, която е повишаване конкурентоспособността и бизнес развитието на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление чрез изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на клъстера, както и неговите специфични цели, включващи: създаване на нов продукт изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания, с цел повишаване капацитета на КРЕЕО за извършване на електрически измервания и анализ на разпределителни електрически мрежи и осветление с цел повишаване енергийната им ефективност; осигуряване на условия за бизнес развитие и коопериране между членовете на клъстера; повишаване на научноизследователския потенциал на членовете на клъстера и на клъстера като цяло.

Наред с това ще бъдат представени и дейностите по проекта – реализирани до момента и предстоящи, както и очакваните резултати от тяхната реализация и от реализацията на проекта като цяло.

Този документ е създаден по проектBG16RFOP002-2.009-0031-C01 „Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление“, кандидат за финансова подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Подкрепи Economic.bg