Сделките с ценни книжа ще могат да се приключват три пъти дневно

Това ще е възможно от 18 септември, когато се променя графика на RINGS

Сделките с ценни книжа ще могат да се приключват три пъти дневно
От 18 септември сделките с ценни книжа в България вече ще могат да се приключват три пъти на ден, т.е. с един повече. Това става възможно с промяната на графика на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS), който е съгласуван между Централен депозитар, БНБ и търговските банки. Промяната е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа.

„Убедени сме, че с тази стъпка ще увеличим ефективността при приключването на сделките с ценни книжа на ежедневна база, като цяло ще повишим ликвидността на капиталовия ни пазар и ще увеличим доверието на инвеститорите в него“, коментира Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Към настоящия момент сетълментът на ценни книжа се извършва с две заявки – в 11:30 и 15:00 ч. Във връзка с промяната, по предложение на Централен депозитар и съгласувано с банките, от 18 септември 2017 г. графикът на системния ден на RINGS ще бъде: час на подаване на първа заявка - 10:30 ч., на втора заявка - в 12:30 ч. и на трета - в 15:00 ч.

Въвеждането на трета заявка за сетълмент ще даде възможност на участниците на капиталовия пазар да приключват сделките си по-рано в рамките на деня. Също така те ще разполагат с повече възможности за извършване на корекции в рамките на сетълмент деня, така че да се избегнат закъсненията на приключването на сделки с ценни книжа. Това ще повиши ефективността на сетълмента съответно и ликвидността на пазара.
Коментари: 0