Търговците на ток предлагат средната борсова цена да се изчислява на 3 месеца

Заради последния ценови скок на електроенергията за свободен пазар над 15 000 потребители са преминали към регулиран сегмент

Търговците на ток предлагат средната борсова цена да се изчислява на 3 месеца
Автор: Александра Сотирова

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), която обединява търговците на ток, предлага средната борсова цена на електроенергията да се изчислява от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за по-кратък времеви период.

Показателят Прогнозната пазарна цена (ППЦ) се фиксира от регулатора от 1 юли 2018 г. и е за период от една година до 30 юни 2019 г. От Асоциацията настояват за преразглеждане годишния период и предлагат той да бъде променен на тримесечна база. „Подобна практика се прилага успешно от Регулатора при определяне на ценовите нива за природния газ. Приспособяването ѝ към сектор „Електроенергетика“ би позволило реално отразяване на пазарната динамика, по-добра възможност за планиране и прогнозиране на разходи и приходи на ТУ и най-вече би предотвратило широко обществено недволство чрез поетапно увеличение на цените, а не резки скокове на годишна база”, пишат в позицията си търговците.

В нея се припомня, че с решение от 01.07.2018 г. регулаторът определи Прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв/MWh. За определяне на средногодишна пазарна цена за базов товар е извършен анализ към юни 2018 г. на дългосрочните продукти, търгувани на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и цените за форуърдни продукти на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX. Като основен параметър в определянето на ПГПЦ според Решението е направена прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. в диапазона около 72.00 – 75.00 лв/MWh

„За съжаление, последните няколко месеца се реализира непланирано и непредвидено драстично увеличение на цените на електроенергията на едро, което определи значително разминаване между определената ППЦ и реалната пазарна ситуация. Видно от пазарните данни на интернет страницата на Борсовия оператор, средномесечната цена за пазара „Ден напред“ за месец  декември е малко над 110 лв//МВч, а за периода от началото на годината до момента (01.01.2019 – 25.01.2019) – близо 140 лв. за Мвтч базов товар, което е точно два пъти разлика със заложените стойности в Решението на КЕВР.

От Асоциацията добавят, че не е справедливо КЕВР да не предприема мерки по коригиране на заложените параметри в до края на настоящия ценови период. „Всички генерирани отклонения между Решенията на КЕВР и реалната пазарна ситуация влияят върху конкурентноспособността на търговците на електроенергия и представлява категорична пречка пред процесите по пълната либерализация, свивайки все повече дела на потребителите на свободен пазар”, обясняват търговците.

По последни данни на търговци на електроенергия, само заради последния драстичен ценови скок на електроенергията за свободен пазар, над 15 000 потребители са преминали от свободен към регулиран сегмент. Освен че тази тенденция е в пълен разрез с националните и европейски политики, излезлите клиенти увеличават значително делът на регулирания пазар и количествата електроенергия, необходима на крайните снабдители за удовлетворяването му. Освен, че тези потребители не са предвидени в решенията на КЕВР при определяне на квотите, допълнителните количества електоенергия ще бъдат отнети от квотата на свободния пазар, което допълнително ще ощети участниците на него, намаляйки предлагането.

Коментари: 0