Търсенето на нефт и газ край Плевен ще продължи още 2 години

Площта на „Блок 1-12 Кнежа“ е 1324 кв. км и е разположен на територията на няколко области

Търсенето на нефт и газ край Плевен ще продължи още 2 години
1640 ~ 1 мин. четене
Министерският съвет разреши на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД да продължи търсенето на нефт и газ в „Блок 1-12 Кнежа“ още две години. Компанията извършва дейност в блока от 2010 г., като през 2014 г. получи 35-годишна концесия за добив в една част от блока – „Искър-запад“. Компанията обаче смята, че площта има потенциал, който заслужава да бъде допълнително изследван и детайлно изучен.

Площта на „Блок 1-12 Кнежа“ е 1324 кв. км и е разположен на територията на няколко области - Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.

С друго решение на Министерския съвет се дава право на „България Алфа” ЕАД да търси и проучва метални полезни изкопаеми в площта „Песнопой“, разположена на територията на община Ардино. Разрешението се предоставя за срок от 3 години. За този период дружеството трябва да вложи минимум 1.24 млн. лв. в търсещи и проучвателни дейности, които ще се осъществяват при спазване на ограниченията на законодателството. За срока на договора титулярът ще заплати съответната такса за площта, а за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.

Правителството разреши „Пирин БМК“ ЕООД да поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на кафяви въглища от находище „Ораново“. Промяната е поискана от досегашния концесионер - „Балкан МК“ ЕООД, договорът с когото е сключен през април 2005 г. за 35-годишен срок. Условията по концесионния договор остават без промяна.
Коментари: 0